Povinnosť doplniť údaje o konečných užívateľoch výhod do obchodného registra musí byť splnená do 31.12.2019

Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...

Povinnosť doplniť údaje o konečných užívateľoch výhod do obchodného registra u spoločností, ktoré tieto údaje nemajú zapísané, musí byť splnená do 31.12.2019. Túto povinnosť majú všetky existujúce spoločnosti zapísané v obchodnom registri. Výnimkou právnické osoby, ktoré sú subjektom verejnej správy, alebo emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, alebo zapísané v registri partnerov verejného sektora. Povinnosť doplnenia údajov o konečnom užívateľovi výhod sa týka aj nadácií, neinvestičných fondov a neziskových organizácií, v súlade so zákon č. 52/2018 Z. z.. Ministerstvo spravodlivosti SR upozorňuje, že k 16.7.2019 si túto povinnosť doplnenia údajov do obchodného registra splnilo zatiaľ len cca 10 % subjektov. Zápis je potrebné vykonať elektronicky alebo listinne prostredníctvom formulára, ktorý stanovuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR. Doplnenie údajov o konečnom užívateľovi výhod je bezplatné.

Povinnosť doplniť údaje o konečných užívateľoch výhod
Povinnosť doplniť údaje o konečných užívateľoch výhod. Zdroj: Pixabay.com

Povinnosť doplniť údaje o konečných užívateľoch výhod zakotvil zákon č. 52/2018 Z. z.

Zákon č. 52/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej ako “Zákon č. 52/2018 Z. z.“) zavádza okrem iného aj povinnosť registrovať a doplniť údaje o konečných užívateľoch výhod. V tejto súvislosti mení a dopĺňa viaceré právne predpisy.

Zápisu a doplnenia údajov o konečných užívateľoch výhod do obchdoného registra sa týka predovšetkým:

 • zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako “zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov“)
 • zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej ako “zákon o súdnych poplatkoch“)
 • zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako “zákon o obchodnom registri“)

Povinnosť zápisu údajov o konečnom užívateľovi výhod sa zavádza aj pre nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie, s čím súvisí novelizácia ďalších predpisov v zákone č. 52/2018 Z. z.. 

Ustanovenie § 2 ods. 3 zákona o obchodnom registri zavádza povinný zápis údajov o konečných užívateľoch výhod do obchodného registra

V zmysle § 2 ods. 3 zákona o obchodnom registri sa do obchodného registra zapisujú údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu:

 • meno, priezvisko, 
 • rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,
 • trvalý alebo iný pobyt,
 • štátna príslušnosť,
 • druh a číslo dokladu totožnosti, a
 • údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti (napríklad, že ide o fyzickú osobu, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu alebo že ide o fyzickú osobu, v prospech ktorej právnická osoba vykonáva svoju činnosť, v zmysle § 6a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov).

Povinnosť zapísať tieto údaje sa týka všetkých právnických osôb zapísaných v obchodnom registri. Výnimkou sú len subjekty verejnej správy, emitenti cenných papierov na regulovanom trhu a subjekty zapísané v registri partnerov verejného sektora, v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Konečný užívateľ výhod a údaje o ňom sú neverejné

V zmysle § 10 ods. 3 zákona o obchodnom registri sa údaje o KÚV nezverejňujú.

Právnické osoby zapísané do obchodného registra do 31. októbra 2018 sú povinné do 31. decembra 2019 podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod

Keďže povinnosť zápisu údajov o konečných užívateľoch výhod platí až od 1. novembra 2018, zákonodarca stanovil obdobie, počas ktorého si majú už zapísané spoločnosti a subjekty v obchodnom registri (spravidla podnikatelia) doplniť údaje o KÚV. Uvedenú povinnosť zakotvuje § 15e zákona o obchodnom registri. 

Doplnenie údajov o konečnom užívateľovi výhod sa vykonáva na Formulári č. 31 k vyhláške Ministerstva spravodlivosti SR č. 25/2004 Z. z.:

Ak si podnikateľ nesplní povinnosť zápisu údajov o konečnom užívateľovi výhod, hrozí mu POKUTA a na prípadnú žiadosť vybraných orgánov musí aj tak údaje o jeho KUV poskytnúť

V zmysle § 11 zákona o obchodnom registri môže registrový súd uložiť za nesplnenie povinnosti zapísať údaje o konečnom užívateľovi výhod pokutu až do 3.310,- EUR.   

Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov ukladá právnickým osobám a účelovým združeniam majetku bez právnej subjektivity povinnosť:

 1. identifikovať svojho konečného užívateľa výhod, a
 2. v listinnej alebo ektronickej podobe viesť a aktualizovať identifikačné údaje o KÚV – a) pri fyzických osobách v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia (ak osoba nemá pridelené rodné číslo), trvalý pobyt alebo iný pobyt, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti; pri fyzickej osobe – podnikateľovi v rozsahu údajov ako pri fyzickej osobe a naviac aj adresu miesta podnikania, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, označenia úradného registra alebo inej evidencie, v ktorej je tento podnikateľ zapísaný, a číslo zápisu v nej, b) údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 zákona o ochrane pred legalizáciou a c) údaje, ktorými sa preukazuje postavenie konečného užívateľa výhod, ak tieto údaje nie sú súčasťou verifikačného dokumentu v registri partnerov verejného sektora.  

Táto povinnosť sa netýka právnických osôb, ktoré sú subjektami verejnej správy, v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. 

Údaje o konečnom užívateľovi výhod musí právnická osoba uchovávať aj 5 rokov po zániku postavenia KÚV a na požiadanie poskytnúť finančnej spravodajskej jednotke, orgánom činným v trestnom konaní, súdom a ďalším subjektom, v zmysle § 10a ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov

Povinnosť poskytnúť súčinnosť majú právnické osoby a účelové združenia majetku bez právnej subjektivity v prípade, ak Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci neobsahuje údaje o KUV, alebo ak existuje pochybnosť o pravdivosti alebo úplnosti týchto údajov. Register tieto údaje neobsahuje v prípade, ak zdrojový register (napr. obchodný register) nevedie údaje o konečnom užíateľovi výhod. Tzn., že ak si podnikateľ nesplní povinnosť zápisu údajov do KUV, na požiadanie je povinný tieto údaje aj tak poskytnúť, a to orgánom v zmysle § 10a ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov. 

Kto je Konečný užívateľ výhod (KUV)?

Konečný užívateľ výhod (ďalej aj ako “KUV“) je vždy jedna alebo viaceré fyzické osoby, ktoré skutočne ovládajú , kontrolujú alebo majú prospech z činnosti alebo obchodov právnickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa alebo združenia majetku. KÚV je vždy konkrétna fyzická osoba / fyzické osoby, ktoré sú konečnými osobami, ktoré požívajú výhody a prospech z činnosti, obchodov právnickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa alebo združenia majetku, alebo tieto subjekty ovládajú alebo kontrolujú. 

Legálnu definíciu konečného užívateľa výhod upravuje § 6a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov. V zmysle § 6a ods. 1 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov:

Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.

Táto generálna klauzula určuje, ktorá fyzická osoba sa považuje za konečného užívateľa výhod. Ak nie je možné podľa toho určiť osobu, ktorá je KUV, zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov ďalej príkladmo (demonštratívne) vymedzuje kritéria, ktoré osoby sú považované za KÚV. V § 6a ods. 1 Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov ďalej špecifikuje, aké fyzické osoby najmä patria medzi KUV:

Medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä, 

a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,37) rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá 

 1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti, 

b) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti, 

c) ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá

 1. je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),
 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,
 3. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
 4. je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určení budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určení budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku. 

V zmysle § 6a ods. 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov: Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. 

Súčasne, v zmysle odseku 3 § 6a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov: Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Ďalšie užitočné odkazy:

 1. Dôvodová správa k zákonu č. 52/2018 Z. z.
 2. http://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=2557
 3. Postup podávania návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o konečných užívateľoch výhod
Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.