REGISTER PRÁVNICKÝCH OSÔB

Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...

Právny základ – register právnických osôb

Register právnických osôb (ďalej len „Register PO“) je upravený zákonom č. 272/2015 o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

Celé znenie zákona je dostupné na tomto linku: http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-272

Link na Register PO: https://rpo.statistics.sk/rpo/#

I. Čo je to Register právnických osôb?Register pravnickych osob

Register PO je informačným systémom verejnej správy, ktorý obsahuje údaje stanovené zákonom:

i) o právnických osobách;

Právnickými osobami, v zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, sú najmä a) združenia osôb; b) účelové združenia majetku; c) jednotky územnej samosprávy; a d) iné subjekty, o ktorých to ustanovuje zákon.

ii) o podnikateľoch;

Rovnako ako pojem právnická osoba, ani pojem podnikateľ nie je jednotne zadefinovaný v slovenskom právnom poriadku. Vychádzajúc z definície podnikateľa v § 2 ods. 2 a § 23 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, podnikateľom je: a) osoba zapísaná v obchodnom registri; b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského alebo iného než živnostenského oprávnenia; c) osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie a takisto e) zahraničné osoby podnikajúce na území SR v zmysle Obchodného zákonníka.

iii) o orgánoch verejnej moci.


Ucelený zoznam, alebo register orgánov verejnej moci neexistuje, v zásade však pôjde o všetky orgány, ktoré sa podieľajú na výkone verejnej moci.

Správcom Registra PO je Štatistický úrad SR.

Údaje v Registri PO sa považujú za úplné a zodpovedajúce skutočnosti, kým nie je preukázaný opak. Proti tomu, kto sa v dobrej viere spolieha na údaje v Registri PO, nemôže iná osoba namietať, že tieto údaje nie sú úplné alebo nezodpovedajú skutočnosti, v zmysle § 2 ods. 5 Zákona.

To znamená, že pre údaje v registri platí vyvrátiteľná domnienka ich správnosti, pričom ich správnosť sa v súdnom alebo správnom konaní nedokazuje, dokazuje sa len ich prípadná nesprávnosť.
[banner]

II. Aký je význam Registra PO?

Asi najdôležitejšia sa zdá byť dostupnosť informácií o subjektoch v jednom registri.

Do prijatia tohto zákona existovali samostatné registre, v ktorých sa nachádzali údaje o týchto subjektoch (najmä Obchodný register; Register nadácií; Register neinvestičných fondov; Register občianskych združení, odborových organizácií; Register záujmových združení právnických osôb; Register neziskových organizácií; Register pozemkových spoločenstiev; Register spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov; Register združení obcí; Register (politických) strán; Živnostenský register; Register samostatných finančných agentov; Register finančných poradcov; Zoznam advokátov; Zoznam daňových poradcov; Zoznam správcov; atď.)

Teraz sa údaje zo všetkých registrov koncentrujú v jednom registri.

Možnosť okamžitej a spoľahlivej identifikácie „zákazníkov a dodávateľov“ má pre fungovanie každej organizácie kľúčový význam a je pre merateľnosť jej výkonnosti a efektívnosti najdôležitejším predpokladom, ako uvádza Dôvodová správa k Zákonu.

Registre jednotlivých subjektov v súčasnosti obsahujú rozdielny rozsah vyžadovaných údajov, mnohokrát ani taxatívne neurčený zákonom. Zákon o Registri PO presne stanovuje rozsah údajov, ktoré sa do Registra PO poskytujú a ktoré teda Register PO eviduje a je možné z neho zistiť.

III. Odkiaľ údaje v Registri PO pochádzajú?

Údaje v Registri PO pochádzajú predovšetkým zo všetkých evidencií, registrov, zoznamov (exemplifikatívne uvedených vyššie), ktoré sú akýmisi zdrojovými registrami, alebo sú získané od príslušných orgánov verejnej moci, ktoré vydávajú doklady a oprávnenia na výkon podnikateľskej činnosti.

Okrem údajov z Obchodného a Živnostenského registra, evidencií Ministerstva vnútra a Ministerstva spravodlivosti SR a okresných úradov, sa ostatné registre, evidencie a zoznamy integrujú až do 2 rokov od účinnosti Zákona, t. j. až do 1.11.2017.

IV. Výpisy z Registra PO.

Bezplatne a v elektronickej podobe sa údaje z Registra PO poskytnú v rozsahu plnenia úloh orgánom štátnej správy, súdom, obciam a vyšším územným celkom a iným orgánom verejnej moci, členským štátom EÚ alebo tretím štátom, ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je SR viazaná.

Iným osobám – občanom – sú prístupné na webe bezplatne, majú však len informatívny charakter, a zverejnené sú len v rozsahu, v akom to osobitný zákon nezakazuje (napr. bez osobných údajov členov štatutárnych orgánov a iné).

Ako požiadať o výpis?

O vydanie výpisu, odpisu či obdobného výstupu použiteľného na právne úkony a za poplatok bude možné požiadať prostredníctvom Štatistického úradu, ktorý sprístupní na ústrednom portáli verejnej správy elektronickú službu verejnej správy. Výpisy budú teda každému občanovi dostupné len elektronicky, ako tzv. elektronické odpisy, ktoré sú použiteľné na právne úkony. O ich vydanie bude možné požiadať na portáli www. slovensko.sk, ktorý je ústredným portálom verejnej správy a prostredníctvom ktorého sa uskutočňujú elektronický výkon verejnej moci.

V. Aké údaje sa do Registra PO zapisujú?

Register obsahuje údaje o nasledovných jednotlivých subjektoch v nasledovnom rozsahu:

Právnická osoba:

a) obchodné meno alebo názov, b) adresa sídla a adresa prevádzkarne, ak je odlišná od adresy sídla, c) identifikačné číslo, d) identifikačné údaje o spoločníkoch, členoch, akcionároch, zakladateľoch, zriaďovateľoch alebo iných osobách s obdobným postavením v rozsahu; e) výška základného imania alebo iného obdobného majetku, ak ho právnická osoba vytvára, a rozsah jeho splatenia, f) hodnota podielu alebo vkladu osôb podľa písmena d) do základného imania alebo hodnota iného obdobného majetku právnickej osoby, g) meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo prokuristom, alebo obchodné meno alebo názov, adresa sídla a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, a spôsob, akým koná v mene právnickej osoby, h) právna forma, i) predmet činnosti, účel zriadenia, úlohy a ciele alebo predmet podnikania, j) dátum vzniku, k) dátum zániku, l) právny stav, m) iné právne skutočnosti (napr. likvidácia subjektu), n) štatistický kód hlavnej ekonomickej činnosti, o) štatistický kód inštitucionálneho sektora, p) označenie evidencie ustanovenej podľa osobitného predpisu (ďalej len „evidencia“), z ktorej boli údaje do registra právnických osôb poskytnuté, a označenie povinnej osoby, ktorá ich poskytla.

Fyzická osoba – podnikateľ:

a) obchodné meno, b) adresa miesta podnikania alebo adresa výkonu činnosti a adresa prevádzkarne, ak je odlišná od adresy miesta podnikania alebo adresy výkonu činnosti, c) identifikačné číslo, d) meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby – podnikateľa, e) právna forma podnikania, f) predmet podnikania alebo predmet činnosti, g) dátum vzniku oprávnenia na podnikanie alebo dátum vzniku oprávnenia na výkon činnosti, h) dátum zániku oprávnenia na podnikanie alebo dátum zániku oprávnenia na výkon činnosti, i) právny stav, j) iné právne skutočnosti, k)štatistický kód hlavnej ekonomickej činnosti, l) štatistický kód inštitucionálneho sektora, m) označenie evidencie, z ktorej boli údaje do registra právnických osôb poskytnuté, a označenie povinnej osoby, ktorá ich poskytla

Orgán verejnej moci:

a) názov, b) adresa sídla, c) identifikačné číslo, d) meno, priezvisko, dátum narodenia a rodné číslo vedúceho orgánu verejnej moci, e) právna forma, f) predmet činnosti alebo oblasť pôsobnosti, g) dátum vzniku, h) dátum zániku, i) štatistický kód hlavnej ekonomickej činnosti, j) štatistický kód inštitucionálneho sektora, k) označenie evidencie, z ktorej boli údaje do registra právnických osôb poskytnuté, a označenie povinnej osoby, ktorá ich poskytla.

Podnik / organizačná zložka podniku zahraničnej osoby:

a) obchodné meno, b) adresa miesta činnosti a adresa prevádzkarne, ak je odlišná od adresy miesta činnosti, c) identifikačné číslo, d) identifikačné údaje zriaďovateľa ; e) meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je vedúcim podniku zahraničnej osoby, vedúcim organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby alebo prokuristom, a spôsob, akým koná v mene podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby, f) právna forma, g) predmet podnikania, h) dátum zriadenia, i) dátum zrušenia, j) iné právne skutočnosti, k) štatistický kód hlavnej ekonomickej činnosti, l) štatistický kód inštitucionálneho sektora, m) označenie evidencie, z ktorej boli údaje do registra právnických osôb poskytnuté, a označenie povinnej osoby, ktorá ich poskytla.

Odštepný závod / organizačná zložka:

a) identifikačné číslo právnickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa alebo orgánu verejnej moci, ktoré odštepný závod alebo zapísanú organizačnú zložku zriadili, b) názov, c) adresa sídla alebo adresa umiestnenia a adresa prevádzkarne, ak je odlišná od adresy sídla alebo adresy umiestnenia, d) identifikačné číslo, e) meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a rodné číslo vedúceho odštepného závodu alebo vedúceho zapísanej organizačnej zložky, f) predmet činnosti alebo predmet podnikania, g) dátum zriadenia, h) dátum zrušenia, i) štatistický kód hlavnej ekonomickej činnosti, j) označenie evidencie, z ktorej boli údaje do registra právnických osôb poskytnuté, a označenie povinnej osoby, ktorá ich poskytla, k) ak ide o zapísanú organizačnú zložku, údaj o tom, či má právnu subjektivitu.

Veríme, že zriadenie jednotného Registra PO a investícia do jeho existencie a fungovania by mala mať do budúcna pozitívny prínos pre všetky subjekty a občanov, najmä s prihliadnutím na postupnú elektronizáciu výkonu verejnej moci a prepojenie Registra PO s dotknutými orgánmi verejnej moci.

Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.