Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)

Hodnotenie článku: 12345 (96.67%)
Loading...

Čo v sebe nesie právo na vymazanie? Ako dosiahnuť už teraz vymazanie z internetových prehliadačov? Všetky dôležité informácie sa dozviete v článku na Xpravo.eu.

1. Právny základ

Právnym základom práva na vymazanie (práva „na zabudnutie“) je najmä Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v platnom znení (ďalej len “nariadenie”).

Nariadenie v článku 17 upravuje tento inštitút, ako aj podmienky uplatnenia práva na zabudnutie.

Nariadenie sa začne uplatňovať vo všetkých členských štátoch až od 25. mája 2018. Dovtedy platí smernica a vnútroštátna právna úprava, avšak podľa Rozsudku Súdneho dvora EU, aj smernica upravuje právo na zabudnutie.

Pôvodne úpravu práva na vymazanie osobných údajov obsahovala Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov v platnom znení (ďalej len “smernica”).

Keďže smernice nie sú priamo aplikovateľné na území členských štátov a na základe smernice sa nepodarilo zabrániť rozdielom pri vykonávaní ochrany údajov v Európskej Únii (ďalej len “EÚ”), nariadenie nahradí smernicu.

Nariadenie sa začne uplatňovať vo všetkých členských štátoch až od 25. mája 2018. Týmto dátumom sa ruší smernica.

Uplatnenie práva na vymazanie (práva na zabudnutie) podľa nariadenia

Kto má právo na zabudnutie?

Dotknutá osoba – teda fyzická osoba, ktorej sa týkajú osobné údaje

U koho má dotknutá osoba žiadať a uplatniť právo na zabudnutie?

U prevádzkovateľa – teda u fyzickej alebo právnickej osoby, orgánu verejnej moci alebo iného subjektu, ktorý sám alebo spoločne s inými spracúva osobné údaje dotknutej osoby

Kedy musí prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje dotknutej osoby?

V zmysle nariadenia, prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje dotknutej osoby, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) nariadenia, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 3. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 nariadenia;
 4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 5. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva EU alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;
 6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 nariadenia.

Podľa Nariadenia, ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a podľa vyššie uvedeného je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

Kedy prevádzkovateľ nemusí vymazať osobné údaje dotknutej osoby?

Pokiaľ je spracúvanie potrebné:

 1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

 2. na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva EU alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
 3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3 nariadenia;
 4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na zabudnutie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
 5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Vymazanie osobných údajov z internetu podľa smernice


Prelomovým v tejto súvislosti je rozsudok Súdneho dvora Európskej únie z 13. mája 2014 vo veci C-131/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý súvisí s konaním spoločnosti Google Spain SL, Google Inc. proti Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mariovi Costejovi Gonzálezovi.

Prečo bol podaný návrh na Súdny dvor EÚ

Návrh na začatie konanie pred Súdnym dvorom EU bol podaný z dôvodu, že na vnútroštatnom orgáne sa vyhovelo sťažnosti podanej pánom Gonzálezom proti týmto dvom spoločnostiam a ktorým sa spoločnosti Google Inc. nariadilo prijať nevyhnutné opatrenia na stiahnutie osobných údajov týkajúcich sa pána Gonzáleza z jej indexu a zabrániť prístupu k týmto údajom do budúcnosti.

Sťažnosť p. Gondáleza sa zakladala na tom, že v prípade, že používateľ internetu zadá jeho meno do vyhľadávača skupiny Google, objavia sa odkazy na dve stránky denníku La Vanguardia z 19. januára a 9. marca 1998, na ktorých sa nachádza oznam uvádzajúci meno pána Gonzáleza v súvislosti s predajom nehnuteľností na dražbe, ktorý súvisel s uplatnením záložného práva v rámci vymáhania dlhov vyplývajúcich zo sociálneho zabezpečenia.

Pán González žiadal, aby o. i. aj spoločnosti Google nariadilo vymazať alebo skryť tieto osobné údaje, aby sa už neobjavovali vo výsledkoch vyhľadávania, keďže uplatnenie záložného práva voči nemu je už vysporiadané a táto informácia teda už je úplne irelevantná.

Návrhom mal Súdny dvor EÚ vyložiť sporné ustanovenia smernice, najmä:

 • článok 12 písm. b) smernice – Členské štáty zaručia osobe pracujúcej s údajmi právo získať od prevádzkovateľa: ak je to vhodné úpravu, vymazanie alebo zablokovanie údajov, ktorých spracovanie nezodpovedá ustanoveniam tejto smernice, najmä z dôvodu neúplného alebo nepresného charakteru údajov;
 • článok 14 prvý odsek písm. a) smernice – Členské štáty zaručia osobe pracujúcej s údajmi: a) aspoň v prípadoch uvedených v článku 7 písm. e) a f) kedykoľvek vzniesť námietky z nevyvrátiteľných zákonných dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie proti spracovaniu údajov, ktoré sa ho týkajú, iba ak to nie je upravené inak vnútroštátnym právom. Tam, kde existuje oprávnená námietka, nesmie spracovanie zahájené prevádzkovateľom už viac zahŕňať tieto údaje.

 

Ako súd rozhodol

Súd rozhodol najmä o tom, že v niektorých prípadoch má osoba právo požiadať internetové vyhľadávače ako je napríklad Google alebo Bing o odstránenie výsledkov vyhľadávania, ktoré zahŕňajú osobné údaje osoby.

Súdny dvor EÚ vyslovil v rozsudku najmä nasledovné:

 1. činnosť vyhľadávača spočívajúca vo vyhľadávaní informácií, ktoré na internete zverejnili alebo umiestili tretie osoby, v ich automatickom indexovaní, dočasnom uschovaní a napokon v ich sprístupnení používateľom internetu v určitom preferenčnom poradí, sa má kvalifikovať ako „spracovanie osobných údajov“ v zmysle článku 2 písm. b) smernice v prípade, že tieto informácie obsahujú osobné údaje, a na druhej strane, že poskytovateľ tohto vyhľadávača sa musí považovať za „prevádzkovateľa“ uvedeného spracovania v zmysle uvedeného článku 2 písm. d) smerice.”
 2. “článok 12 písm. b) a článok 14 prvý odsek písm. a) smernice sa majú vykladať v tom zmysle, že na účely dodržania práv stanovených v týchto ustanoveniach a pokiaľ sú podmienky nimi stanovené skutočne splnené je poskytovateľ vyhľadávača povinný odstrániť zo zoznamu výsledkov, ktoré sa zobrazia v nadväznosti na vyhľadávanie uskutočnené na základe zadania mena určitej osoby, odkazy na webové stránky uverejnené tretími osobami,ktoré obsahujú informácie týkajúce sa uvedenej osoby, a to aj za predpokladu, že toto meno a tieto informácie nie sú ešte predtým alebo súčasne vymazané z týchto webových stránok, a to prípadne aj vtedy, ak je ich uverejnenie na uvedených stránkach ako také v súlade s právnymi predpismi.”

Celé znenie Rozsudku Súdneho dvora EÚ nájdete tu: rozsudok_sudneho_dvora_c_131_12

Ako implementuje rozhodnutie Súdneho dvora EÚ Google a Bing?

Oba tieto asi najväčšie a najznámejšie internetové prehliadače sprístupňujú vlastné online formuláre – žiadosť o vymazanie osobných údajov z internetu.

Všetky informácie o uplatnení práva na zabudnutie na Google nájdete na tomto linku, kde je možné vyplniť formulár a žiadať o zabudnutie:

https://www.google.sk/intl/sk/policies/faq/

Všetky informácie o uplatnení práva na zabudnutie na Bing nájdete na tomto linku, kde je možné vyplniť formulár a žiadať o zabudnutie:

https://www.bing.com/webmaster/tools/eu-privacy-request

Hodnotenie článku: 12345 (96.67%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.