Súťaž na facebooku

Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...

Chcete vyhlásiť súťaž na facebooku? Okrem splnenia podmienok v zmysle slovenskej legislatívy, musíte splniť aj podmienky sociálnej siete facebook. Všetko dôležité sa dozviete v článku nižšie na Xpravo.eu. súťaž na facebooku

Vyhlásenie súťaže – legislatíva

Pri vyhlásení súťaže na facebooku vyhlasovateľ zodpovedá za zákonný priebeh súťaže a súlad s príslušnými právnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú na súťaž. Túto zodpovednosť vyhlasovateľa súťaže upravujú Podmienky pre Stránky na Facebooku, účinné od 01.04.2017.

Preto je nevyhnutné, aby súťaž na facebooku, spĺňala všetky podmienky v zmysle slovenskej legislatívy. Tieto stanovujú viaceré právne predpisy (najmä Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom znení, Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení).

Predovšetkým máte povinnosť zverejniť vyhlásenie / podmienky súťaže. Tieto sa zverejňujú v dokumente nazývanom štatút. Štatút musí obsahovať ľahko prístupné, zrozumiteľné a jednoznačné informácie, najmä:

 1. identifikáciu vyhlasovateľa súťaže,
 2. predmet súťaže,
 3. lehotu súťaže,
 4. výšku cien a ich zdanenie,
 5. informáciu o tom kto, v akej lehote a podľa akých kritérií posúdi splnenie podmienok súťaže a vykoná ocenenie,
 6. ostatné súťažné podmienky,
 7. informácie v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.
 8. FACEBOOK – podľa Podmienok pre Stránky na Facebooku účinné od 01.04.2017, musíte minimálne zverejniť, že:
 • každý súťažiaci zapojením do súťaže súhlasí a vyhlasuje, že Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky, a súčasne
 • vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená ani riadená Facebookom a nie je s ňou nijako spojená.

Ďalšie informácie a podrobnosti týkajúce sa vyhlásenia súťaže podľa slovenskej právnej úpravy nájdete tu:

Ako (s)právne vyhlásiť súťaž

Súťaž na facebooku – PRAVIDLÁ

Súťaže spadajú na facebooku pod názov AKCIE. Facebook realizovanie súťaží na stránkach alebo v rámci jeho aplikácie umožňuje aj priamo vo svojich pravidlách.

Ako sme uviedli vyššie:

 1. facebook ukladá celú zodpovednosť za zákonný priebeh, obsah podmienok a pravidlá, či súlad s legislatívou výhradne na vyhlasovateľa súťaže.
 2. facebook vyžaduje jednak súhlas každého súťažiaceho, že facebook nemá voči nemu žiadne záväzky, a taktiež vyhlásenie, že súťaž nie je facebookom sponzorovaná, schválená, odobrená, riadená a nemá s ňou nijaké spojenie ani súvislosť.
Facebook vyslovene zakazuje realizovanie takých súťaží, ktoré nabádajú k používaniu časových osí a spojení s priateľmi.

Ako príklad uvádza facebook napríklad nasledovné

zakázané formulácie:

„zúčastnite sa zdieľaním na svojej časovej osi“
„zdieľajte na časových osiach svojich priateľov, aby ste získali dodatočné účasti“
„zúčastnite sa tak, že označíte svojich priateľov v tomto príspevku”

Podmienky pre Stránky na Facebooku, účinné od 01.04.2017, v celom znení, nájdete tu: https://www.facebook.com/page_guidelines.php

Štatút súťaže – VZOR

Vzor štatútu súťaže nájdete tu:

Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.