Štatút súťaže – VZOR

Hodnotenie článku: 12345 (96.92%)
Loading...

Chcete vyhlásiť súťaž? V článku na xPravo.eu nájdete VZOR ŠTATÚTU SÚŤAŽE aj vo formáte WORD zadarmo. Štatút súťaže – VZOR obsahuje všetky povinné náležitosti v zmysle slovenkej legislatívy i pravidiel sociálnej siete Facebook (ak by ste súťaž vyhlasovali aj na facebooku).

Štatút súťaže

Súťaž – podmienky jej vyhlásenia

O legislatívne a podmienkach vyhlásenia súťaže nájdete informácie v článku na Xpravo.eu tu:https://xpravo.eu/ako-spravne-vyhlasit-sutaz/

Štatút súťaže – VZOR

Štatút súťaže – VZOR je potrebné si upraviť, prispôsobiť si ho a doplniť doň údaje v závislosti od toho, kto je vyhlasovateľom súťaže, čo je predmetom súťaže (ako sa súťaží), čo je výhrou, ako sa bude žrebovať, kde bude súťaž zverejnená, atď..

"Skopírovať treba obsah medzi hviezdičkami.  Formát word na stiahnutie nájdete nižšie - pod vzorom."

***

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaže [BUDE DOPLNENE] (ďalej aj ako „súťaž“) na facebook/webovej stránke vyhlasovateľa súťaže [BUDE DOPLNENE] (ďalej len „štatút“).

I. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

Meno a priezvisko/ Obchodné meno: [BUDE DOPLNENE]
Trvalý pobyt / Sídlo/ Miesto podnikania: [BUDE DOPLNENE]
Dátum narodenia / IČO: [BUDE DOPLNENE]
Zapísaný v registri: [BUDE DOPLNENE]
Číslo zápisu v registri: [BUDE DOPLNENE]
DIČ: [BUDE DOPLNENE]
IČ DPH: [BUDE DOPLNENE]
(ďalej len ako „vyhlasovateľ súťaže“)

II. ÚČEL A PREDMET SÚŤAŽE

1. Účelom súťaže je [BUDE DOPLNENE – je potrebné doplniť cieľ súťaže, propagácia produktov a služieb vyhlasovateľa súťaže].

2. Predmetom súťaže je [BUDE DOPLNENE – je potrebné presne určiť, aký výkon sa musí vykonať alebo aké dielo sa musí vypracovať na zapojenie sa do súťaže, napr. zodpovedanie otázky vyhlasovateľa súťaže a uvedenie odpovede v komentári pod otázku vyhlasovateľa súťaže na jeho facebook stránke, alebo označenie príspevku vyhlasovateľa súťaže na jeho facebook stránke tlačidlom „Páči sa mi to“ (tzv. like) alebo vložením fotografie alebo obrázka pod príspevok vyhlasovateľa súťaže na jeho facebook stránke alebo vymyslenie reklamného sloganu na produkty vyhlasovateľa súťaže alebo zakúpenie si aspoň jedného produktu vyhlasovateľa súťaže a ohodnotenie spokojnosti na jeho facebook stránke, atď….].

III. LEHOTA SÚŤAŽE

1. Súťaž trvá odo dňa [BUDE DOPLNENE] od 00:01 hod. do dňa [BUDE DOPLNENE] do 23:59 hod.. Najneskôr do dňa [BUDE DOPLNENE] vrátane je možné sa zapojiť do súťaže v súlade s podmienkami určenými v štatúte.

IV. PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI

1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a spĺňa všetky podmienky stanovené v tomto štatúte (ďalej aj ako „súťažiaci“).


2. Súťaže sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže, a ani osoby blízke osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

3. Súťažiaci sa zapojí do súťaže a je zaradený do žrebovania o cenu v prípade, ak v lehote v zmysle Článku III. štatútu [BUDE DOPLNENE – je potrebné napísať a určiť, aký výkon sa musí vykonať alebo aké dielo sa musí vypracovať na zapojenie sa do súťaže – v zásade rovnaký text ako v Článku II. ods. ii. štatútu, napr. zodpovie otázku vyhlasovateľa súťaže a uvedie odpoveď v komentári pod otázku vyhlasovateľa súťaže na jeho facebook stránke, alebo označí príspevok vyhlasovateľa súťaže na jeho facebook stránke tlačidlom „Páči sa mi to“ (tzv. like) alebo vloží fotografiu alebo obrázok pod príspevok vyhlasovateľa súťaže na jeho facebook stránke alebo vymyslí reklamný slogan na produkty vyhlasovateľa súťaže alebo zakúpi si aspoň jeden produkt vyhlasovateľa súťaže a ohodnotí spokojnosť na jeho facebook stránke, atď…..].

4. Súťažiaci má nárok iba na jednu cenu v rámci súťaže.

5. Zo súťaže je vylúčený aj ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu alebo sa ani nemohol zúčastniť na súťaži.

6. Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle štatútu, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu

7. Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiaci nebude spĺňať podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.

8. Každý súťažiaci zapojením do súťaže súhlasí a vyhlasuje, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky.

V. CENY V SÚŤAŽI, VÝŠKA CIEN A ICH ZDANENIE

1. Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať nasledovné ceny:

  • [BUDE DOPLNENE] (ďalej len „hlavná cena“),
  • [BUDE DOPLNENE] (ďalej len „cena č. 2“),
  • [BUDE DOPLNENE] (ďalej len „cena č. 3“).

(hlavná cena, cena č. 2 a cena č. 3 ďalej spolu aj ako „ceny“)

2. Hodnota hlavnej ceny je 00,- EUR (slovom: [BUDE DOPLNENE] eur).

3. Hodnota ceny č. 2 je 00,- EUR (slovom: [BUDE DOPLNENE] eur).

4. Hodnota ceny č. 3 je 00,- EUR (slovom: [BUDE DOPLNENE] eur).

5. V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení peňažná i nepeňažná výhra v hodnote nad 350,00 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur) podlieha dani z príjmov a je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení. Zákon o dani z príjmov určuje, ktoré výhry a ceny sú úplne oslobodené od dane (napr. prijaté výhry do 350 eur), ktoré sú čiastočne oslobodené od dane (napr. ak výhra presiahne sumu 350 eur, do základu dane sa zahrnie jej hodnota nad 350 eur), ako aj spôsob zdaňovania a kto zodpovedá za zdanenie – či výherca alebo vyhlasovateľ súťaže.

VI. ŽREBOVANIE A OCENENIE

1. Žrebovanie súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu a vyhrávajú ceny (ďalej aj ako „výherca“) bude prebiehať najneskôr do 7 dní odo dňa skončenia súťaže v zmysle Článku III. štatútu, t. j. do dňa [BUDE DOPLNENE].

2. Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle štatútu a žrebovanie výhercov vykonajú traja zamestnanci vyhlasovateľa súťaže.

3. Vyžrebovaní bude jeden výherca hlavnej ceny, jeden výherca ceny č. 2 a jeden výherca ceny č. 3. Každý súťažiaci bude zaradený do žrebovania o ceny len raz.

4. Vyžrebovaní budú aj traja náhradníci na každú z cien pre prípad, že vyžrebovaní výhercovia nesplnia ktorúkoľvek z podmienok stanovených týmto štatútom.

5. Vyžrebovaní výhercovia budú kontaktovaní telefonicky alebo e-mailom o výhre ceny, a to do 3 dní odo dňa uskutočnenia žrebovania. Odovzdanie cien sa uskutoční na meste a v čase dohodnutom medzi vyhlasovateľom súťaže a výhercom.

6. V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, výhra bude ponúknutá náhradníkovi vyžrebovanému vo vzťahu k tejto cene. Ak ani vyžrebovaný náhradník nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo náhradník nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, cena prepadne v prospech vyhlasovateľa súťaže.

7. Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.

VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Každý súťažiaci poskytne svoje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo- obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu primeraným spôsobom v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou v súťaži. Neudelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny.

2. Ustanovenia tohto Článku týkajúce sa výhercu sa primerane vzťahujú aj na náhradníka.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť.

2. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať súťaž, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní vyhlasovateľ na svojej webovej stránke alebo na facebookovej stránke vyhlasovateľa súťaže.

3. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení štatútu si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a príp. zmeniť štatút v zmysle bodu i) tohto Článku štatútu.

4. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami.

5. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená ani riadená Facebookom a nie je s ňou nijako spojená.

V ……………………… dňa …………
Vyhlasovateľ súťaže:
_______________________
[BUDE DOPLNENE]

***

Štatút súťaže – VZOR vo formáte word na stihnutie tu:

Štatút súťaže - VZOR

Stiahnuť
Hodnotenie článku: 12345 (96.92%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.