Ako (s)právne vyhlásiť súťaž?!

Hodnotenie článku: 12345 (96.36%)
Loading...

Chcete vyhlásiť súťaž na svojej webovej stránke? Alebo na facebook-u? Prečítajte si, čo musíte uviesť v podmienkach súťaže a čo dodržať, ak sa súťaž vyhlasuje prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Nižšie nájdete aj VZOR súťažných PODMIENOK ZADARMO.

Súťaž

Súťaž na vašom webe – právna úprava v SR

Dnes už takmer neexistuje podnikateľ, ktorý nemá svoju webovú stránku. Na propagáciu svojich služieb alebo tovaru alebo za účelom zvýšenia povedomia o jeho firme môže zorganizovať súťaž. Ak sa chystáte zorganizovať súťaž na vašom webe alebo na facebook-u, v zmysle slovenskej legislatívy musíte splniť najmä podmienky v zmysle týchto zákonov:

ŠTATÚT SÚŤAŽE – jednoducho a zrozumiteľne:

Každá súťaž, ktorú vyhlasujete, musí mať podmienky súťaže. Všetky podmienky súťaže obsahuje dokument – vyhlásenie vyhlasovateľa súťaže, nazývaný aj ako štatút súťaže.

Štatút súťaže môže byť zverejnený na webovej stránke ako text v plnom znení alebo aj ako odkaz na pdf dokument na stiahnutie, nakoľko zákon v tejto súvislosti nepredpisuje konkrétnu formu zverejnenia. V zmysle zákona o elektronickom obchode musí byť však spotrebiteľská súťaž od základnej ponuky tovaru a služieb rozlíšiteľná, a podmienky, ktoré musia byť splnené na jej získanie alebo na účasť v nej, musia byť ľahko prístupné, zrozumiteľné a jednoznačné.

Čo musí štatút obsahovať:

1. IDENTIFIKÁCIA VYHLASOVATEĽA SÚŤAŽE

Zo štatútu musí byť zrejmé, kto je vyhlasovateľom súťaže. V závislosti od toho, či ide o fyzickú osobu alebo právnickú osobu odporúčame nasledovný rozsah minimálnych údajov:

  • fyzická osoba – meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia (tak, aby bola jednoznačne identifikovaná)
  • právnická osoba – obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právna formu právnickej osoby, identifikačné číslo, označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal, a číslo zápisu

Vychádzame najmä z § 3a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník i Zákona o ochrane osobných údajov.

2. VYMEDZENIE PREDMETU SÚŤAŽE

Predmet súťaže musí byť v zmysle § 847 Občianskeho zákonníka presne vymedzený. Predmetom súťaže je určenie, aký výkon sa musí vykonať alebo aké dielo sa musí vypracovať na zapojenie sa do súťaže.

3. LEHOTA SÚŤAŽE

Lehota súťaže musí byť presne vymedzená, a to buď konkrétnym dátumom, alebo určitou skutočnosťou, ktorej začiatok a koniec je možné objektívne zistiť.
Vyhlásenie verejnej súťaže podľa Občianskeho zákonníka je adresované širokej verejnosti, a každému musí byť zrejmé čo má vykonať na zapojenie sa do súťaže a aj dokedy – lehotu.


4. VÝŠKA CIEN A ICH ZDANENIE

Ak je možné vyhrať viaceré výhry, štatút musí obsahovať všetky ceny, s uvedením hodnoty výhry alebo ceny.
V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení peňažná i nepeňažná výhra podlieha dani z príjmov. Zákon o dani z príjmov určuje, ktoré výhry sú úplne oslobodené od dane (napr. prijaté výhry do 350 eur), ktoré sú čiastočne oslobodené od dane(napr. ak výhra presiahne sumu 350 eur, do základu dane sa zahrnie jej hodnota nad 350 eur). Výhra je aj predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení.
Finančné riaditeľstvo SR prehľadne informuje o zdaňovaní výhier na týchto linkoch:

Metodický pokyn Finančného riaditeľstva SR k zdaňovaniu cien a výhier prijatých fyzickou osobou nájdete na tomto linku: Metodický pokyn

5. ŽREBOVANIE A OCENENIE

Štatút súťaže musí obsahovať informáciu o tom, kto, v akej lehote a podľa akých kritérií posúdi splnenie podmienok súťaže a vykoná ocenenie.

6. OSTATNÉ SÚŤAŽNÉ PODMIENKY

Do štatútu je potrebné uviesť všetky ostatné súťažné podmienky, ako napr. či sa budú žrebovať náhradníci k výhercom (ak by títo nespĺňali podmienky súťaže), ako sa bude odovzdávať cena, alebo ak sa “výherný” výsledok dosiahol činnosťou niekoľkých súťažiacich, akým spôsobom sa rozdelí sa cena, atď..

7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Aby bolo možné vyžrebovať výhercov, každý výherca by mal poskytnúť svoje osobné údaje, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. V tejto súvislosti upravuje Zákon o ochrane osobných údajov najmä
  • informačné povinnosti pre vyhlasovateľa súťaže ako prevádzkovateľa vo vzťahu k súťažiacim v štatúte súťaže alebo v inom dokumente (najmä v zmysle § 15 Zákona o ochrane osobných údajov),
  • podmienky udelenia súhlasu súťažiaceho na spracovanie jeho osobných údajov na konkrétny účel (súhlas, ktorý súťažiaci udelí, musí byť dobrovoľný, jasný a vážny, a textácia súhlasu musí byť určitá a zrozumiteľná)
O podrobnostiach v súvislosti s ochranou osobných údajov prehľadne informuje Úrad na ochranu osobných údajov SR na týchto linkoch, kde nájdete aj vzory súhlasov na spracovanie osobných údajov výhercov:

8. FACEBOOK

Ak vaša súťaž bude na facebooku, v zmysle Podmienok pre Stránky na Facebooku účinné od 01.04.2017, musíte v štatúte minimálne zverejniť nasledovné:

  • každý súťažiaci zapojením do súťaže súhlasí a vyhlasuje, že Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky, a súčasne
  • vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená ani riadená Facebookom a nie je s ňou nijako spojená.

Registrácia na Úrade na ochranu osobných údajov:

Zozbieraním osobných údajov súťažiacich môže vzniknúť vyhlasovateľovi súťaže nový informačný systém, ktorý obsahuje osobné údaje súťažiacich. Ak tento informačný systém spĺňa podmienky v zmysle § 34 a nasl. Zákona o ochrane osobných údajov, vyhlasovateľ súťaže je povinný ho zaregistrovať na Úrade na ochranu osobných údajov.

Oznámenie informačného systému urobíte rýchlo a jednoducho tu: Oznámenie informačného systému

Viac informácii sa dozviete tu: Oznamovanie informačných systémov

Odvolanie súťaže:

V zmysle Občianskeho zákonníka – Verejnú súťaž možno odvolať len zo závažných dôvodov. Odvolanie sa musí vykonať rovnakým spôsobom, akým došlo k vyhláseniu súťaže, alebo iným rovnako účinným spôsobom. Ak dôjde k odvolaniu verejnej súťaže, vyhlasovateľ súťaže je povinný poskytnúť primerané odškodnenie súťažiacim, ktorí pred odvolaním súťaže jej podmienky prevažne alebo sčasti už splnili. Na toto právo musí vyhlasovateľ súťaže súťažiacich pri odvolaní súťaže upozorniť.
Závažný dôvod zákon nešpecifikuje, avšak závažným dôvodom bude vždy napr. zánik vyhlasovateľa súťaže (výmaz z Obchodného registra).
Odvolanie súťaže sa musí zverejniť rovnako ako samotné vyhlásenie – ak sa vyhlasovala súťaž na webovom sídle vyhlasovateľa súťaže, aj odvolanie sa musí zverejniť na jeho webe.
Výhradu zmeny súťažných podmienok z akýchkoľvek podmienok (nie odvolanie súťaže) je možné dojednať si v štatúte súťaže.

FACEBOOK – podmienky súťaže

Ak vyhlasujete súťaž na facebook-u, máte povinnosť dodržať aj podmienky tejto sociálnej siete. Podrobnosti sa dozviete tu:

Súťaž na facebooku

Štatút súťaže – VZOR

Vzor štatútu súťaže nájdete tu:

Štatút súťaže – VZOR

Hodnotenie článku: 12345 (96.36%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.