Prevod obchodného podielu v s. r. o. – postup

Hodnotenie článku: 12345 (99.23%)
Loading...

Prevod obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným.

Chcete zmeniť spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným? Prevod obchodného podielu – Postup v jednoduchých krokoch a vzor zmluvy o prevode nájdete nižšie na Xpravo.eu.

Prevod obchodného podielu

Zmena spoločníka v s. r. o.

K zmene spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným (“s. r. o.”) môže dôjsť na základe prevodu obchodného podielu alebo prechodu obchodného podielu:

 • prevod obchodného podielu sa uskutočňuje na základe prejavu vôle spoločníka a nadobúdateľa (na základe zmluvy o prevode obchodného podielu),
 • prechod obchodného podielu nastáva pri určitých zákonom stanovených skutočnostiach bez prejavenia vôle spoločníka a nadobúdateľa (takýmito právnymi skutočnosťami zakladajúcimi prechod obchodného podielu je najmä rozhodnutie súdu, dedenie, vylúčenie spoločníka zo spoločnosti a i.)

V článku sa venujeme prevodu obchodného podielu v s. r. o. na základe zmluvy o prevode, ktorou spoločník prevádza svoj obchodný podiel v spoločnosti, ktorý zodpovedá jeho vkladu na základnom imaní, na nadobúdateľa.

Prevod obchodného podielu v s. r. o.

Základnou právnou normou pri prevode obchodného podielu je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (“Obchodný zákonník”).

V zmysle Obchodného zákonníka obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Jeho výška sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.

Spoločník môže mať v jednej s. r. o. len jeden obchodný podiel. Vždy, keď urobí ďalší vklad do spoločnosti, jeho obchodný podiel sa zvyšuje v pomere zodpovedajúcom výške tohto ďalšieho vkladu.

Zákon však umožňuje, aby jeden obchodný podiel v s. r. o. patril viacerým osobám. V takom prípade si tieto osoby musia zvoliť spoločného zástupcu, ktorý vykonáva práva vyplývajúce z tohto vkladu (tento spoločný zástupca sa zapisuje do obchodného registra).

Pri prevode obchodného podielu platí, že nikto nemôže na iného previesť viac práv, než má sám. Tzn. spoločník môže previesť len obchodný podiel, ktorý mu patrí.
Hodnota vkladu spoločníka musí byť aspoň 750,- eur, preto aj prevádzaný obchodný podiel musí byť minimálne vo výške 750,- eur.

Postup prevodu obchodného podielu v jednoduchých krokoch:

1. Súhlas valného zhromaždenia


V zmysle Obchodného zákonníka sa súhlas valného zhromaždenia vyžaduje na prevod obchodného podielu na iného spoločníka.
Spoločenská zmluva s. r. o. však môže upraviť nasledovné:

 • môže pripustiť prevod obchodného podielu na inú osobu – len vtedy je spoločník oprávnený previesť svoj obchodný podiel na inú osobu než na iného spoločníka,
 • môže určiť, že aj na prevod obchodného podielu na inú osobu sa vyžaduje súhlas valného zhromaždenia,
 • môže upustiť od vyžadovania súhlasu valného zhromaždenia pri prevode obchodného podielu na iného spoločníka,
 • môže úplne obmedziť prevoditeľnosť obchodného podielu na spoločníka i na tretie osoby.

V prvom rade je preto potrebné zistiť zo spoločenskej zmluvy s. r. o., či tá umožňuje prevod obchodného podielu na tretiu osobu (alebo či spoločenská zmluva úplne nevylúčila prevod obchodného podielu aj na iného spoločníka), resp. či je alebo nie je potrebný súhlas valného zhromaždenia najmä v súlade s § 115 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka.

Ak sa vyžaduje súhlas valného zhomaždenia, je potrebné zvolať mimoriadne valné zhromaždenie a v rámci jeho programu odsúhlasiť prevod obchodného podielu spoločníka, a príp. odsúhlasiť aj zmenu spoločneskej zmluvy (keďže určenie spoločníkov uvedením názvu a sídla právnickej osoby alebo mena a bydliska fyzickej osoby a výška vkladu každého spoločníka tvorí o. i. povinnú náležitosť spoločenskej zmluvy a dochádza k jej zmene).

Z mimoriadneho valného zhromaždenia sa spíše zápisnica, ktorá tvorí prílohu návrhu na zápis zmeny v osobe spoločníka do obchodného registra.

Na mimoriadnom valnom zhromaždení môže valné zhromaždenie okrem zmeny v osobe spoločníka odsúhlasiť aj zmenu konateľa, alebo sídla alebo iné zmeny, ku ktorým môže dôjsť v súvislosti so zmenou v osobe spoločníka (najmä v prípade prevodu väčšinového obchodného podielu).

Ak vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia len jediný spoločník, ktorý prevádza svoj podiel, uznesenie valného zhromaždenia nahradí rozhodnutie jediného spoločníka.

Vzor rozhodnutia jediného spoločníka o odsúhlasení prevodu obchodného podielu nájdete ako prílohu č. 1 k Zmluve o prevode obchodného podielu – vzor na Xpravo.eu tu:

http://xpravo.eu/zmluva-prevode-obchodneho-podielu-vzor/

2. Zmluva o prevode obchodného podielu

Zmluva o prevode obchodného podielu musí obsahovať najmä nasledovné náležitosti:

 • označenie zmluvných strán – spoločník ako prevodca a nadobúdateľ musia byť v zmluve jednoznačne a nezameniteľne identifikovaní,
 • prevádzaný obchodný podiel – obchodný podiel, ktorý sa prevádza, musí byť v zmluve o prevode jednoznačne určený, a ak ide o prevod väčšinového obchodného podielu, tak aj s výslovným ustanovením, či ide o väčšinový obchodný podiel,
 • odplata za prevod – v zmluve je v zmysle judikatúry potrebné uviesť, že ide o bezodplatný prevod; a ak ide o odplatný prevod, zmluva musí obsahovať výšku odplaty (kúpnej ceny za prevádzaný obchodný podiel), alebo minimálne spôsob určenia výšky odplaty (kúpnej ceny za prevádzaný obchodný podiel),
 • nadobúdateľ (ak nie je spoločníkom) musí v zmluve vyhlásiť, že pristupuje k spoločenskej zmluve, prípadne stanovám, ak ich s. r. o. má;
 • podpisy spoločníka a nadobúdateľa na zmluve musia byť úradne osvedčené;
 • písomná forma – zmluvu o prevode obchodného podielu musia uzatvoriť prevodca a nadobúdateľ v písomnej forme.

Vzor zmluvy o prevode obchodného podielu nájdete na Xpravo.eu tu:

Zmluva o prevode obchodného podielu – VZOR

3. Súhlas správcu dane

Ak ide o prevod väčšinového obchodného podielu, do obchodného registra je potrebné k návrhu na zápis zmien doložiť aj súhlas správcu dane.

Obchodný zákonník definuje na tieto účely väčšinový obchodný podiel ako obchodný podiel, ktorý vzhľadom na pomer hodnoty vkladu spoločníka k výške základného imania spoločnosti spoločníkovi priznáva aspoň polovicu všetkých hlasov alebo obchodný podiel, s ktorým spája aspoň polovicu všetkých hlasov spoločenská zmluva.

Súhlas správcu dane si s. r. o. musí od správcu dane vyžiadať. Súhlas správcu dane je spoločnosť povinná doložiť jednak o osobe spoločníka, ako aj o osobe nadobúdateľa, a to aj ak ide o nadobúdateľa, ktorý je spoločníkom spoločnosti.

Daňový a colný úrad ako správca dane vydajú súhlas len v prípade, ak prevodca alebo nadobúdateľ obchodného podielu majú daňový nedoplatok vo výške maximálne 170,- eur.

Súhlas správcu dane sa nevyžaduje:

 • ak dochádza k prevodu väčšinového obchodného podielu v rámci zrušenia spoločnosti bez likvidácie v dôsledku zániku účasti spoločníka v spoločnosti,
 • ak spoločnosť nadobudne vlastný väčšinový obchodný podiel,
 • ak spoločnosť prevádza vlastný väčšinový podiel
 • ak je prevodcom alebo nadobúdateľom zahraničná osoba,
 • nejde o prevod väčšinového obchodného podielu.

Ak sa súhlas správcu dane nevyžaduje, doloží s. r. o. k návrhu na zápis písomné vyhlásenie spoločníka a nadobúdateľa o tom, že nemajú povinnosť doložiť súhlas správcu dane.

4. Účinky prevodu obchodného podielu

V zmysle Obchodného zákonníka, účinky prevodu sa rozlišujú podľa toho, či ide o prevod väčšinového obchodného podielu alebo nie:

 1. pri prevode väčšinového obchodného podielu nastávajú účinky prevodu zápisom do obchodného registra,
 2. ak nejde o prevod väčšinového obchodného podielu, účinky prevodu nastávajú voči spoločnosti – odo dňa doručenia zmluvy o prevode obchodného podielu spoločnosti (ak nenastanú až s neskoršou účinnosťou zmluvy) – nikdy však nenastane účinnosť skôr ako udelením súhlasu valného zhromaždenia s prevodom, ak sa súhlas valného zhromaždenia na prevod obchodného podielu vyžaduje.

V prípade prevodu väčšinového obchodného podielu má zápis do obchodného registra konštitutívny účinok.

V prípade prevodu menšinového obchodného podielu má zápis do obchodného registra deklaratórny účinok.

5. Návrh na zápis do obchodného registra

Návrh sa podáva na tlačive Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra, ktorý tvorí prílohu č. 8 k vyhláške MS SR č. 25/2004 Z. z. a je k dispozícii aj na stránke MS SR:

http://www.justice.gov.sk/Stranky/Obchodny-register-SR/Formulare-na-zapis-zmeny-do-obchodneho-registra-pre-podania-v-listinnej-podobe.aspx

Prílohami návrhu na zápis zmeny sú najmä nasledovné dokumenty:

 1. zmluva o prevode obchodného podielu spoločníka na inú osobu s overenými podpismi,
 2. rozhodnutie valného zhromaždenia o vyslovení súhlasu s prevodom obchodného podielu spoločníka, ak sa takýto súhlas vyžaduje,
 3. súhlas správcu dane alebo písomné vyhlásenie spoločníka a nadobúdateľa o tom, že nemajú povinnosť doložiť súhlas správcu dane,
 4. jedno vyhotovenie úplného znenia spoločenskej zmluvy (keďže dochádza k jej zmene) (jedno vyhotovenie by mal štatutárny orgán uložiť do Zbierky listín).

Podpis štatutárneho orgánu na návrhu musí byť úradne overený.

Zápisom do obchodného registra prechádza ručenie doterajšieho spoločníka za záväzky spoločnosti na nadobúdateľa obchodného podielu.

V zmysle § 118 Obchodného zákonníka sa zmena osoby spoločníka zapisuje aj do zoznamu spoločníkov, ktorý je s. r. o. povinná viesť.

Hodnotenie článku: 12345 (99.23%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.