Prihlásenie auta dovezeného zo zahraničia

Hodnotenie článku: 12345 (99.17%)
Loading...

Kúpili ste si auto v zahraničí? Chcete vedieť, ako správne prihlásiť v Slovenskej republike auto dovezené zo zahraničia? Nižšie sa dozviete všetko potrebné!

Prihlásenie auta dovezeného zo zahraničia

1. Odhlásenie auta v krajine pôvodu

Prihlásenie auta dovezeného zo zahraničiaPri kúpe auta v zahraničí je pôvodný majiteľ vozidla povinný auto naskôr odhlásiť na príslušnom úrade v domovskej krajine. Odhlásenie vozidla z krajiny sa vyznačí na dokladoch vozidla. Súčasne sú vydané tzv. vývozné značky, bez ktorých by nebolo možné priviesť auto na potrebné kontroly a prihlasovací proces To platí, pokiaľ ide o pojazdné auto (ak dovážate viac áut formou nákladnej dopravy (kamión, železnica,..), prevozné značky Vám netreba). Napríklad pri odhlásení auta v Českej republike je orgánom, kde je potrebné požiadať o odhlásenie vozidla v ČR s vyplneným tlačivom, príslušný Inšpektorát dopravy.

2. Uznanie typového schválenia dovezeného auta

Ďalším krokom v prihlasovacom procese je podanie, buď Žiadosti o typové schválenie dovezeného vozidla, alebo Žiadosti o uznanie typového schválenia dovezeného vozidla. Ak si podáte žiadosť o uznanie typového schválenia, avšak príslušný okresný úrad zistí, že vaše auto nemá typové schválenie ES, sám úrad prekvalifikuje vašu žiadosť -> na žiadosť o uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla.

U dovezených vozidielz členských štátov Európske únie, ak tieto boli zaregistrované v evidencii iného členského štátu, sa typové schválenie ES preukazuje osvedčením o evidencii zo štátu dovozu a výrobným štítkom, na ktorom je uvedená značka typového schválenia ES. U nových áut sa typové schválenie ES preukazuje osvedčením o zhode COC a výrobným štítkom.

Kde sa žiadosť o uznanie typového schválenia ES podáva?

Žiadosť sa podáva na Okresnom úrade – Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby, ktorá bude novým vlastníkom vozidla.

Žiadosť:

Tlačivo žiadosti nájdete aj na stránke Ministerstva vnútra SR, na tomto linku: http://www.minv.sk/?ziadosti-cestnej-dopravy

Doklady, ktoré je potrebné predložiť so žiadosťou o uznanie tyopvého schválenia:

 1. osvedčenie o evidencii
 2. doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v členskom štáte – len ak záznam o vyradení nie je uvedený v osvedčení o evidencii
 3. odborný posudok o kontrole originality (KO) vozidla s výsledkom hodnotenia = spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, nie starší ako 15 dní (originál odborného posudku o kontrole originality vozidla a kontrolná nálepka);
 4. protokol o technickej kontrole (TK) vozidla – originál
 5. protokol o emisnej kontrole (EK), s výsledkom hodnotenia – originál
 6. potvrdenie o zaplatení poplatku za spracovanie odpadu za dovezené vozidlo
 7. kolky
 8. na uplatnenie zásady rýchlosti konania môžete doložiť k žiadosti fotografie auta, výrobného štítku, VIN a podobne

Postup úradov

Všetky úrady postupujú podľa metodického pokynu, ktorý je záväzný pre všetky okresné úrady Tento pokyn nádete na tomto linku: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=47161.
Typové schválenie ES sa preukazuje, u ojazdených vozidiel, osvedčením o evidencii zo štátu dovozu a výrobným štítkom, na ktorom je uvedená značka typového schválenia ES (vzor tvorí príloha č. 6 a 7 metodického pokynu).
Všetky doklady musia byť buď v slovenskom alebo českom jazyku, inak sa vyžaduje ich úradný preklad.
Úrad je oprávnený vyžadovať aj privezenie vozidla na obhliadku na skontrolovanie údajov v predložených listinách.
Po predložení žiadosti, všetkých dokladov a dokumentov, úrad tieto posúdi a (najmä ak nenájde nejaký nesúlad alebo nezrovnalosť, nepochybuje o pravosti predložených dokumentov, alebo ak napr. nie je vozidlo určené pre ľavostrannú premávku) uzná typové schválenie ES.

3. Prihlásenie auta dovezeného zo zahraničia do evidencie

Čo je potrebné predložiť?

Je potrebné predložiť žiadosť o prihlásenie auta do evidencie.
Vzor žiadosti, a manuál na jej vyplnenie, nájdete na tomto linku: http://www.minv.sk/?prihlasenie-dovezeneho-vozidla-zo-zahranicia

Kde sa žiadosť na prihlásenie auta podáva?

Žiadosť na prihlásenie auta sa podáva na príslušnom Okresnom úrade – Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby, ktorá je novým vlastníkom auta.

Doklady, ktoré je potrebné predložiť na prihlásenie auta:

K vyplnenej žiadosti o zapísanie vozidla do evidencie ste povinný priložiť tieto dokumenty:

 1. osvedčenie o evidencii, časť II
 2. rozhodnutie o schválení technickej spôsobiloti vozidla alebo uznaní jeho typového schválenia ES
 3. potvrdenie o zaplatení poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (tzv. PZP)
 4. plnomocenstvo – ak nie ste ako vlastník prítomný osobne, s Vašim úradne overeným podpisom
 5. ak je vlastníkom firma alebo živnostník – originál výpisu z obchodného alebo živnostenského registra ,
 6. osvedčenie o zhode vozidla COC vydané výrobcom vozidl -> ak sa jedná o nové vozidlo, ktoré má udelené typové schválenie ES (novým vozidlom sa rozumie vozidlo, ktoré bolo v evidencii iného štátu max. 6 mesiacov, alebo ktoré má najazdené menej ako 6000 km),
 7. uhrádza sa správny poplatok. Aktuálnu výšku poplatku nájdete vždy v platnom znení zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch.

Ako informuje ministerstvo na svojej stránke, ak ide o nové auto dovezené z iného členského štátu Európskej únie, je potrebné priniesť potvrdenie vydané daňovým úradom o zaplatení dane z pridanej hodnoty v SR. Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak vlastník vozidla predloží osvedčenie o registrácii pre DPH a potvrdenie daňového úradu o tom, že informoval daňový úrad o nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu Európskej únie.

Ak na všetky vyššie uvedené kroky potrebujete splnomcniť inú osobu, pretože nemôžete osobne všetko vybaviť, vybavte si plnomocenstvo. Vzor plnomocenstva nádejte na tomto linku na Xpravo.eu.

Ak sa v procese prihlasovania dovezeného vozidla stretnete s problémom, s ktorým si nebudete vedieť poradiť, obráťte sa na redakciu xpravo.eu – radi Vám s Vašimi otázkami pomôžeme.

Hodnotenie článku: 12345 (99.17%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.