Rámcová zmluva – vzor

Hodnotenie článku: 12345 (84.38%)
Loading...

Rámcová zmluva nie je upravená ako zmluvný typ v žiadnom zákone. V obchodných vzťahoch sa však často používa na vytvorenie akéhosi “rámca” obchodnej spolupráce medzi dodávateľom a objednávateľom. Nižšie nájdete informácie, aké minimálne ustanovenia by rámcová zmluva mala obsahovať a vzor rámcovej zmluvy.

ramcova-zmluva

Rámcová zmluva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb

Rámcová zmluva je inominátnou /nepomenovanou zmluvou (zákon ju vyslovene neupravuje). Možnosť uzatvoriť rámcovú zmluvu vyplýva z § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Ten stanovuje, že zmluvné strany môžu uzavrieť aj takú zmluvu, ktorá nie je upravená ako typ zmluvy. Ak však účastníci dostatočne neurčia predmet svojich záväzkov, zmluva nie je uzavretá.

Požadovaný obsah rámcovej zmluvy

Podľa Obchodného zákonníka je teda nevyhnutné určiť predmet záväzkov zmluvných strán. Toto je v zásade jediná podmienka na platnosť takejto zmluvy. Avšak, berúc do úvahy ostatné ustanovenia Obchodného zákonníka a prax, môžeme hovoriť o týchto podmienkach, ktoré musia byť pri uzatváraní nepomenovaných zmlúv splnené:

 1. predmet záväzku musí byť dostatočne určitý, inak zmluva nie je uzavretá;
 2. obsah ustanovení zmluvy nemôže byť v rozpore s kogentnými ustanoveniami zákona;
 3. písomná forma zmluvy sa nevyžaduje, ale keďže nejde o zákonom stanovený typ zmluvy, z hľadiska právnej istoty a príp. potreby preukazovania obsahu zmluvy na súde sa písomná forma inominátneho kontraktu odporúča.
 4. V prípade vyhotovenia písomnej zmluvy sa minimálne uvedie kto zmluvu uzatvára (identifikácia strán), predmet záväzku (napr. kto komu čo dodá a za koľko) a pripoja sa podpisy, príp. dátum.

Rámcová zmluva – VZOR

Môžeme povedať, že obsah zmluvy je takmer úplne v rukách zmluvných strán. Vzor rámcovej zmluvy o dodaní tovarov a poskytovaní služieb nádejte tu:

"Skopírovať treba obsah medzi hviezdičkami.
Formát word na stiahnutie nájdete nižšie - pod vzorom."

***

 

RÁMCOVÁ ZMLUVA O DODANÍ TOVAROV A POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

uzavretá v súlade s § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

(ďalej len „Obchodný zákonník“)

Článok 1

Zmluvné strany

1.1. Obchodné meno: __________________________________________
Sídlo: __________________________________________
IČO: __________________________________________
Zápis: __________________________________________
DIČ: __________________________________________
IČ DPH: __________________________________________
Štatutárny orgán: __________________________________________
(ďalej len „objednávateľ”)
1.2. Obchodné meno: __________________________________________
Sídlo: __________________________________________
IČO: __________________________________________
Zápis: __________________________________________
DIČ: __________________________________________
IČ DPH: __________________________________________
Štatutárny orgán: __________________________________________
Bankové spojenie: __________________________________________
IBAN:
BIC:
__________________________________________
__________________________________________
(ďalej len „dodávateľ”)

 

Článok 2

Predmet zmluvy

 1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa poskytnúť objednávateľovi služby a tovary špecifikované v tomto článku zmluvy riadne, v dojednanom termíne a za dohodnutých podmienok v zmysle tejto zmluvy a jednotlivých objednávok objednávateľa, a záväzok objednávateľa za poskytnuté služby a tovary zaplatiť dodávateľovi odmenu vo výške dojednanej podľa jednotlivých objednávok objednávateľa a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
 2. Službami sa na účely tejto zmluvy rozumejú nasledovné činnosti: a) _________________________________, b) iné s predmetom súvisiace činnosti podľa požiadaviek objednávateľa; (ďalej len „služby”).
 3. Tovarom sa na účely tejto zmluvy rozumejú nasledovné tovary: a) _________________________________, b) iné s predmetom súvisiace tovary podľa požiadaviek objednávateľa; (ďalej len „tovary”).

 

Článok 3

Spôsob dodania tovarov a poskytovania služieb

 1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovary a poskytnúť služby v termíne, v mieste plnenia a v rozsahu špecifikovanom v tejto zmluve a v zmysle písomných objednávok objednávateľa.
 2. Objednávateľ je oprávnený zaslať objednávku na tovary a služby aj písomne na e-mail dodávateľa: ______________. Prijatie objednávky dodávateľ potvrdí písomne (stačí e-mailom) objednávateľovi. Objednávka musí obsahovať minimálne názov a množstvo požadovaných tovarov a rozsah požadovaných služieb, požadovaný termín dodania, dátum, pečiatku a podpis oprávnenej osoby objednávateľa.
 3. Dodávateľ sa zaväzuje o poskytnutých službách a skutočne strávenom čase viesť písomnú evidenciu (ďalej len „výkaz prác“).
 4. Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k tovarom ihneď po ich prevzatí a podpísaní dodacieho listu.
 5. Nebezpečenstvo škody prechádza na objednávateľa dodaním tovarov po podpise dodacieho listu.
 6. Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť na tovary záručnú dobu v trvaní 2 roky, ktorá začína plynúť odo dňa jeho prevzatia a podpisu dodacieho listu.
 7. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť dodávateľovi vady tovaru, ktoré zistil dodatočne po podpise dodacieho listu, a to bez zbytočného odkladu, po tom, čo vady zistil. Dodávateľ’ je povinný k oznámeniu podľa predchádzajúcej vety sa písomne vyjadriť do 48 hodín a navrhnúť spôsob odstránenia vady.
 8. Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa včas informovať o všetkých skutočnostiach rozhodných pre spoluprácu podľa tejto zmluvy.
 9. Objednávateľ poskytne dodávateľovi súčinnosť potrebnú pre riadne dodanie tovarov a poskytnutie služieb, a to najmä tým, že:
 • zabezpečí pripravenosť pracoviska, kde sa budú dodávať tovary a poskytovať služby a pripravenosť zariadení, na ktorých sa služby budú poskytovať;
 • poskytne zamestnancom dodávateľa ochranné pracovné pomôcky, ak sa tieto na pracovisku budú vyžadovať;
 • po dobu realizácie zmluvy sa zaväzuje umožniť dodávateľovi, resp. jeho zamestnancom, prístup do miesta plnenia za dodržania prevádzkových podmienok objednávateľa;
 • ak sa vyskytne nevyhnutná potreba ďalších podkladov a informácií na riadne poskytovanie služieb a dodanie tovarov, v najkratšej technicky možnej lehote mu tieto objednávateľ poskytne; v prípade objektívnych dôvodov znemožňujúcich dodržanie tejto lehoty je objednávateľ povinný túto skutočnosť dodávateľovi oznámiť a dohodnúť s ním ďalší postup.

 

Článok 4

Termín a miesto plnenia

 1. Miestom poskytnutia služieb a dodania tovarov bude prevádzka objednávateľa v meste _______ alebo sídlo objednávateľa podľa článku 1 ods. 1.1 tejto zmluvy.
 2. Služby budú poskytované a tovary dodané za odmenu podľa jednotlivých písomných objednávok objednávateľa, doručených dodávateľovi.

Článok 5

Cena a platobné podmienky

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dodané tovary a poskytnuté služby bude určená jednotlivo dohodou, podľa množstva dodaných tovarov a rozsahu služieb uvedených v jednotlivých objednávkach objednávateľa, na základe dohody objednávateľa a dodávateľa. V prípade nesúhlasu s cenou podľa objednávok objednávateľa sa zmluvné strany zaväzujú rokovať v dobrej viere o odmene za tovary a služby, ktoré majú byť poskytnuté.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dodané tovary a poskytnuté služby nesmie byť vyššia ako ceny dodávateľa v zmysle Prílohy č. 1 zmluvy – Cenník dodávateľa.
 3. Cena dohodnutá pri každej jednotlivej objednávke bude konečná a bude faktúrovaná s daňou z pridanej hodnoty (DPH).
 4. Dodávateľ vystaví faktúru najskôr k prvému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa služby poskytli a tovar dodal. Splatnosť faktúr je 10 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi.
 5. Faktúra – daňový doklad musí obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi.
 6. Doručovanie faktúr dodávateľom sa realizuje prednostne elektronickou formou na e-mailové adresy objednávateľa: ______________________________________.
 7. Faktúra je uhradená dňom pripísania príslušnej fakturovanej čiastky na účet dodávateľa uvedený vo faktúre a v článku 1.2 tejto zmluvy.
 8. Zmluvné strany nemajú právo jednostranne započítať voči druhému účastníkovi akékoľvek peňažné pohľadávky bez písomného alebo ústneho súhlasu druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany taktiež nemajú právo bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany postúpiť na tretiu osobu akékoľvek peňažné pohľadávky voči druhej zmluvnej strane.

 

Článok 6

Doba trvania zmluvy a spôsob jej ukončenia

 1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od odo dňa jej podpísania na obdobie _______________.
 2. Zmluvu je možné ukončiť: A. dohodou strán ku dňu uvedeného v písomnej dohode; alebo B. písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany bez uvedenia dôvodu, s 1-mesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť od nasledujúceho dňa po doručení písomnej výpovede.
 3. Ak objednávateľ bude v omeškaní so zaplatením ktorejkoľvek oprávnene fakturovanej sumy o viac ako 15 dní, dodávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia písomného vyhotovenia tohto jednostranného písomného právneho úkonu druhému účastníkovi.

 

Článok 7

Záverečné ustanovenia

 1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
 2. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať len formou písomného očíslovaného dodatku, ktorý bude podpísaný oboma zmluvnými stranami.
 3. Zmluvné strany sa týmto dohodli, že ich záväzkový vzťah, upravený zmluvou a spory z neho vzniknuté, sa budú riadiť slovenskými právnymi predpismi – Obchodným zákonníkom a súvisiacimi právnymi predpismi.
 4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží každá zo zmluvných strán.
 5. V prípade akejkoľvek zmeny identifikačných údajov zmluvných strán uvedených v záhlaví tejto zmluvy, sú zmluvné strany povinné túto skutočnosť vopred písomne oznámiť druhej zmluvnej strane.
 6. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva je podpisovaná podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni alebo za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, že si ju riadne prečítali a súhlasia s celým jej obsahom.
 7. Ak sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, neplatnosť, alebo neúčinnosť ustanovenia nebude mať za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy, ani samotnej zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že neplatné alebo neúčinné ustanovenie bez zbytočného odkladu nahradia tak, aby bol v čo najväčšom možnom rozsahu dosiahnutý účel, ktorý v čase uzavretia tejto zmluvy sledovali neplatným alebo neúčinným ustanovením. Obdobne budú zmluvné strany postupovať aj v prípade, ak sa zistí, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je nevykonateľné.
 8. Akékoľvek prípadné spory tykajúce sa tejto zmluvy alebo inak súvisiace s touto zmluvou budú riešené prednostne rokovaním a dohodou zmluvných strán.
V______________, dňa ____ V______________, dňa ____

_______________________________
Objednávateľ

_______________________________
Dodávateľ

***

Rámcová zmluva – vzor vo formáte word nájdete zadarmo tu:

Rámcová zmluva - VZOR

Stiahnuť
Hodnotenie článku: 12345 (84.38%)
Loading...

Odpovede

MS2TRADE
9.11.2021 o 9:41

ďakujem za vzor

klimovazuzka
22.3.2021 o 9:06

dakujem za vzor

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.