Zmluva o mlčanlivosti – VZOR

Hodnotenie článku: 12345 (91.43%)
Loading...

Ak plánujete spoluprácu s obchodným partnerom, ktorému poskytnete dôverné infromácie, know- how alebo iné informácie, ktoré chcete ochrániť pred zneužitím, uzatvorte so svojím obchodným partnerom zmluvu o mlčanlivosti. Inšpirujte sa našim vzorom! Nižšie Zmluva o mlčanlivosti – VZOR ZADARMO na stiahnutie aj vo formáte word.

Zmluva o mlčanlivosti - VZOR

Všeobecne o zmluve o mlčanlivosti

Zmluva o mlčanlivosti nie je zmluvným typom ani Obchodného zákonníka, ani Občianskeho zákonníka. Ide o takzvaný nepomenovaný (inomináty) zmluvný typ. V zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákoníka by v nej zmluvné strany mali dostatočne určiť predmet svojich záväzkov, aby šlo o platne uzavretú zmluvu. Viac informácií sa dozviete na xPravo. eu na tomto linku:

Zmluva o mlčanlivosti

Zmluva o mlčanlivosti – VZOR

Zmluva o mlčanlivosti – VZOR je len vzorom a je potrebné ho upraviť na konkrétny prípad, na ktorý ho chcete použiť. Do vzoru je potrebné doplniť najmä identifikáciu konkrétnych zmluvných strán, či upraviť vzorový rozsah údajov a dokumentov, ktoré majú byť predmetom mlčanlivosti.

Zmluva o mlčanlivosti - vzor:
Skopírovať treba obsah medzi hviezdičkami.
Formát word na stiahnutie nájdete nižšie - pod vzorom."

***

ZMLUVA O MLČANLIVOSTI – VZOR

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

(ďalej len „Obchodný zákonník“)

(ďalej len „zmluva“)

 

Článok 1 Zmluvné strany

1. Obchodné meno/Meno a priezvisko: _______________________________
Sídlo /Trvalý pobyt: _______________________________
IČO/ Rodné číslo: _______________________________
Zápis: _______________________________
DIČ: _______________________________
IČ DPH: _______________________________
Štatutárny orgán: _______________________________
(ďalej len „Zmluvná strana 1”)
2. Obchodné meno/ Meno a priezvisko: _______________________________
Sídlo /Trvalý pobyt: _______________________________
IČO/ Rodné číslo: _______________________________
Zápis: _______________________________
DIČ: _______________________________
IČ DPH: _______________________________
Štatutárny orgán: _______________________________
(ďalej len „Zmluvná strana 2”)
(Zmluvná strana 1 a Zmluvná strana 2 ďalej spolu ako „zmluvné strany“ alebo aj ako „zmluvná strana“)

 

Článok 2 Úvodné ustanovenia a definícia pojmov zmluvy

1. Zmluvné strany majú záujem o vzájomnú spoluprácu pri realizácii projektov a poskytovaní služieb/ dodaní tovaru a v tejto súvislosti sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tejto zmluvy za účelom úpravy pravidiel poskytovania, používania a ochrany dôverných informácií zmluvných strán a zabezpečenia mlčanlivosti o dôverných informáciách zmluvných strán, za podmienok špecifikovaných v tejto zmluve.

2. Na účely tejto zmluvy majú nasledovné pojmy tento význam:

a) dôverné informácie:

– všetky skutočnosti, informácie, podklady, dokumenty alebo akékoľvek technické, obchodné, finančné, prevádzkové alebo iné údaje, písomnosti, materiály alebo informácie, ktoré si zmluvné strany v akejkoľvek zmyslami vnímateľnej podobe poskytli, a ktoré nie sú verejne prístupné, ani všeobecne známe alebo neboli zmluvnou stranou zverejnené,

– všetky obchodné, výrobné, prevádzkové alebo technické informácie, dokumentácia, dáta, plány, náčrty, postupy, know-how, výskumy, obchodné metódy, počítačové programy alebo softvér zmluvnej strany, ktoré nie sú verejne prístupné, ani všeobecne známe alebo neboli zmluvnou stranou zverejnené,

– osobné údaje zamestnancov a iných oprávnených osôb zmluvných strán v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Dôverné informácie nie sú informácie, ktoré sú alebo sa stali verejnými (inak ako porušením povinnosti podľa tejto zmluvy), alebo ktoré boli poskytnuté treťou osobou oprávnenou na poskytnutie týchto informácií.

b) poskytnutie dôverných informácií:

– odovzdanie, poskytnutie, sprístupnenie, reprodukovanie, kopírovanie, distribuovanie, alebo akýkoľvek iný spôsob získania prístupu k dôverným informáciám zmluvnej strany počas vzájomnej spolupráce na akýchkoľvek projektoch alebo spoločných aktivitách, alebo pri rokovaní o uzatvorení zmluvy, alebo aj počas trvania zmluvného vzťahu ako aj po jeho skončení, alebo po skončení vzájomnej spolupráce na projektoch.

Článok 3 Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zmluvných strán dodržiavať mlčanlivosť o dôverných informáciách zmluvných strán v zmysle obsahu tejto zmluvy.

Článok 4 Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť utajenie dôverných informácií a zachovávať o nich mlčanlivosť. Zmluvné strany sa dohodli, že s dôvernými informáciami budú zaobchádzať ako s obchodným tajomstvom v zmysle Obchodného zákonníka.

2. Zmluvné strany sú povinné dôverné informácie utajovať a chrániť pred vyzradením, zneužitím, poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením, a za tým účelom prijať primerané technické a iné opatrenia.

3. Zmluvná strana je oprávnená poskytnúť dôverné informácie druhej zmluvnej strany tretím osobám len s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutej zmluvnej strany, a to aj vo vzťahu k tretím osobám, ktoré majú participovať na vzájomnej spolupráci zmluvných strán, projektoch, poskytovaní služieb / dodaní tovaru alebo iných aktivitách medzi zmluvnými stranami.

Zmluvné strany sú oprávnené poskytnúť dôverné informácie v nevyhnutnom rozsahu svojim zamestnancom, splnomocneným alebo povereným osobám na účely ich participácie na vzájomnej spolupráci zmluvných strán, projektoch, poskytovaní služieb / dodaní tovaru alebo iných aktivitách medzi zmluvnými stranami. V takom prípade je príslušná zmluvná strana povinná oboznámiť týchto zamestnancov, splnomocnené alebo poverené osoby s obsahom tejto zmluvy, zabezpečiť ich súhlas s obsahom a s dodržiavaním tejto zmluvy a na požiadanie druhej zmluvnej strany tento súhlas preukázať. Zmluvná strana v takých prípadoch zodpovedá za ochranu poskytnutých dôverných informácií tak, akoby tieto informácie spracúvala sama.

4. Zmluvné strany sú oprávnené používať dôverné informácie zmluvných strán len na dohodnuté účely vzájomnej spolupráce, realizáciu projektoch, poskytovanie služieb / dodanie tovaru alebo iné dohodnuté aktivity medzi zmluvnými stranami.

5. Zmluvné strany sú oprávnené poskytnúť dôverné informácie tretím osobám, ak im takéto poskytnutie dôverných informácií ukladá právny predpis. V takom prípade zmluvná strana, od ktorej dôverné informácie požaduje tretia osoba oprávnená ich vyžadovať v zmysle právnych predpisov, informuje bezodkladne dotknutú zmluvnú stranu o požadovanom rozsahu a aj o poskytnutom rozsahu dôverných informácií.

6. Neoprávnenú manipuláciu s dôvernými informáciami v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy je zmluvná strana povinná bezodkladne oznámiť dotknutej zmluvnej strane. V takom prípade sa zmluvné strany zaväzujú vyvinúť maximálne úsilie na odstránenie následkov takejto neoprávnenej manipulácie a vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na ochranu dôverných informácií dotknutej zmluvnej strany.

 

Článok 5 Zmluvná pokuta a náhrada škody

1. V prípade porušenia povinností zmluvnou stranou na ochranu dôverných informácií podľa tejto zmluvy, najmä (avšak nie len) podľa článku 4 tejto zmluvy, je táto zmluvná strana, ktorá porušila svoju povinnosť povinná dotknutej zmluvnej strane zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- EUR (slovom: päťtisíc eur) za každé porušenie jednotlivej povinnosti v zmysle tejto zmluvy. Týmto nie je dotknutý nárok dotknutej zmluvnej strany na náhradu škody podľa bodu 2 tohto článku.

2. Porušenie povinností zmluvnou stranou na ochranu dôverných informácií podľa tejto zmluvy, najmä podľa článku 4 tejto zmluvy, zakladá dotknutej zmluvnej strane právo na náhradu škody od zmluvnej strany, ktorá porušila svoju povinnosť.

 

Článok 6 Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia tejto zmluvy sa primerane použijú aj na všetky dôverné informácie, ktoré sú obchodným tajomstvom zmluvných strán v zmysle § 17 a nasl. Obchodného zákonníka, ako aj na dôverné informácie v zmysle § 271 Obchodného zákonníka.

3. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať len formou písomného očíslovaného dodatku, ktorý bude podpísaný oboma zmluvnými stranami.

4. Táto zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách v zmysle tejto zmluvy platí bez akéhokoľvek časového obmedzenia, rovnako ako aj práva a povinnosti zmluvných strán s tým súvisiace, vrátane práva na náhradu škody a na zmluvnú pokutu.

5. Záväzkový vzťah, upravený zmluvou a spory z neho vzniknuté, sa budú riadiť slovenskými právnymi predpismi – Obchodným zákonníkom a súvisiacimi právnymi predpismi.

6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží každá zo zmluvných strán.

7. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva je podpisovaná podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni alebo za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, že si ju riadne prečítali a súhlasia s celým jej obsahom.

8. Akékoľvek prípadné spory tykajúce sa tejto zmluvy alebo inak súvisiace s touto zmluvou budú riešené prednostne rokovaním a dohodou zmluvných strán.

V______________________, dňa __________ V______________________, dňa __________

_______________________________
Zmluvná strana 1

_______________________________
Zmluvná strana 2

***

Zmluva o mlčanlivosti – VZOR vo formáte word na stiahnutie tu:

Zmluva o mlčanlivosti - VZOR

Stiahnuť
Hodnotenie článku: 12345 (91.43%)
Loading...

Odpovede

Heidy
27.2.2020 o 10:34

Super stranka

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.