Register doložiek právoplatností a vykonateľností

Hodnotenie článku: 12345 (97.14%)
Loading...

Register doložiek právoplatností a vykonateľností súdnych rozhodnutí (ďalej aj ako “Register“) spustilo do (zatiaľ pilotnej) prevádzky Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Umožní overiť si právoplatnosť a vykonateľnosť kedykoľvek a kdekoľvek. Zároveň má odbremeniť informačné centrá súdov.  Register má zatiaľ LEN INFORMATÍVNY chatakter. Informácie získané z Registra nie je možné použiť na právne účely.

Register doložiek právoplatností a vykonateľností
Register doložiek právoplatností a vykonateľností súdnych rozhodnutí. Zdroj: Pixabay.com.

Právoplatnosť a vykonateľnosť súdnych rozhodnutí

Legálnu definíciu právoplatnosti a vykonateľnosti upravuje zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej ako “CSP“). V zmysle § 226 CSP:

Právoplatnosť je vlastnosť súdneho rozhodnutia, ktorá spôsobuje záväznosť a zásadnú nezmeniteľnosť rozhodnutia.

Právoplatné rozhodnutie je konečným rozhodnutím v danej veci. Po právoplatnosti rozhodnutia v danej veci platí tzv. prekážka rozhodnutej veci (rei iudicatae) a nemôže sa o nej rozhodovať znova. V zmysle § 230 CSP: “Ak sa o veci právoplatne rozhodlo, nemôže sa prejednávať a rozhodovať znova.” Voči právoplatnému rozhodnutiu je možné brániť sa len na základe mimoriadnych opravných prostriedkov, ak existujú dôvody na ich uplatnenie v zmysle zákona.  

 

V § 232 ods. 1 CSP:

Vykonateľnosť je vlastnosť súdneho rozhodnutia ukladajúceho povinnosť plniť, ktorá spočíva v možnosti jeho priamej a bezprostrednej vynútiteľnosti zákonnými prostriedkami.

Vyznačovanie doložky právoplatnosti a vykonateľnosti  zabezpečuje súd na žiadosť.

Podrobnosti upravuje Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov, najmä § 62 a nasl. (ďalej ako “Spravovací a kancelársky poriadok pre súdy“).

V zmysle § 63 Spravovacieho a kancelárskeho poriadku pre súdy sa právoplatnosť a vykonateľnosť vyznačuje na žiadosť na rovnopise rozhodnutia alebo schváleného zmieru. Na prvej strane sa pripojí doložka právoplatnosti a vykonateľnosti ako odtlačok pečiatky. Doložka obsahuje okrem dátumu právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia/ zmieru aj podpis zamestnanca súdu, ktorý ju pripojil, dátum pripojenia doložky na rozhodnutie/ zmier a štátny znak Slovenskej republiky alebo odtlačok úradnej pečiatky. 


Pri elektronických úradných dokumentoch súd vyhotovenú doložku právoplatnosti doručí spolu s rozhodnutím do elektronickej schránky účastníka konania. 

Napríklad v prípade vydania rozhodnutia vo veci o zaplatenie určitej sumy je možné podať návrh na vykonanie exekúcie až po nadobudnutí právoplatnosti a vykonateľnosti daného rozhodnutia. Až po dátume vykonateľnosti je možné návrhom na vykonanie exekúcie vynucovať splnenie povinnosti uloženej daným rozhodnutím. Zriadenie Registra doložiek právoplatnosti a vykonateľnosti má uľahčiť prácu súdov a oprávnených aj v týchto prípadoch. V zmysle informácie na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR : “Výhodou tohto riešenia môže byť odstránenie administratívnej záťaže súdov ako aj oprávnených osôb, a to napríklad odbremenenie oprávneného v exekučnom konaní predkladať právoplatnosť a vykonateľnosť exekučného titulu k návrhu na vykonanie exekúcie.”

Register doložiek právoplatností a vykonateľností súdnych rozhodnutí zatiaľ nie je právne záväzný. Má len informatívny charakter.

Na vyhľadávanie je potrebné poznať ECLI (európsky identifikátor judikatúry) rozhodnutia alebo spisovú značku, súd a dátum vydania rozhodnutia. Ako v praxi vyhľadať doložky uvádza Ministerstvo spravodlivosti SR na svojej webovej stránke v prehľadnej prezentácii: 

Register_doloziek.pptxRegister_doloziek.pptx

Webová stránka Registra:

Register doložiek právoplatností a vykonateľností súdnych rozhodnutí

Viac informácií nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR tu:

http://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=2532  

Hodnotenie článku: 12345 (97.14%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.