Reklamácia vyúčtovania

Hodnotenie článku: 12345 (93.33%)
Loading...

Dostali ste vyúčtovanie za predchádzajúci rok s vysokým nedoplatkom? Nepozdáva sa Vám vyúčtovanie? Tak ho reklamujte! Nižšie nájdete vzor reklamácie ako aj informácie o tom, čo môžete reklamovať.

reklamácia vyúčtovania

Reklamácia vyúčtovania – čo môžete reklamovať?

Reklamovať je možné všetky položky, ktoré Vám správca/spoločenstvo rozpočítava na byt v zmysle pravidiel dohodnutých v zmluve o výkone správy alebo v zmluve o spoločenstve vlastníkov. Ide najmä o položky:

 • voda (teplá, studená, ohrev teplej vody, zrážková voda)
 • teplo na vykurovanie
 • elektrická energia za spoločné priestory
 • prevádzka a údržba výťahov
 • odvoz a likvidácia odpadu
 • havarijná služba
 • komíny
 • poistenie bytového domu
 • odmena správcu/spoločenstvu vlastníkov
 • ak je to dohodnuté v zmluve – aj upratovanie spoločných priestorov, strážna služba, atď..

Vo vyúčtovaní sa odporúča skontrolovať najmä:

 1. či nie je rozúčtovanie, ktoré má byť rozúčtované na byt, rozúčtované na počet osôb v byte;
 2. či bol správne nahlasený stav vodomerov pri koncoročných odpisoch;
 3. či sumy uvedených zaplajtených záloh súhlasia so skutočne zaplatenými zálohovými platbami;
 4. či sedí počet osôb nahlásených a bývajúcich v byte;
 5. či sedí výmera bytu;
 6. či sú správne vypočítané podiely na byt, vychádzajúc z celkovej sumy;
 7. či nie je v zmluve o výkone správy dohodnutý nevýhodný spôsob výpočtu napr. na vykurovanie, kedy sa podiel z celkových nákladov rozpočítava podľa podlahovej plochy a nie podľa skutočnej spotreby – vtedy je možné iniciovať zmenu zmluvy na schôdzi!

Dokedy môžete reklamovať vyúčtovanie?

Správca i spoločenstvo sú povinní najneskôr do 31. mája nasledujúceho roka predložiť každému vlastníkovi v dome vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome.

Okrem vyúčtovania správca i spoločenstvo predkladá správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcej sa domu, najmä o finančnom hospodárení domu, o stave spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, ako aj o iných významných skutočnostiach, ktoré súvisia so správou domu. Tieto povinnosti im ukladá priamo zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

 

Lehota na uplatnenie reklamácie je uvedená v zmluve o výkone správy alebo zmluve o spoločenstve, štandardne je to 30 dní od doručenia vyúčtovania. Svoj nárok a reklamáciu si však môžete uplatňovať v zmysle zákona najneskôr do 3 rokov odo dňa doručenia vyúčtovania.

Do 30 dní je správca / spoločenstvo Vašu reklamáciu vybaviť vždy, v zmysle zákona.

Nie som spokojný s vybavením reklamácie


Ak správca Vašu reklamáciu nevybaví, resp. nie ste spokoný s jej vybavením, môžete sa obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu. Postup a požadované doklady uvádza Slovenská obchodná inšpekcia na svojom webe: http://www.soi.sk/sk/Informacie-pre-verejnost/Kompetencie-SOI-v-oblasti-kontroly-sluzieb-spojenych-s-byvanim.soi?ind=5

Ak spoločentvo nevybaví Vašu reklamáciu, resp. nie ste spokoný s jej vybavením, na Slovenskú obchodnú inšpekciu sa môžete obrátiť len ak chcete, aby vykonala dohľad nad rozúčtovaním tepla a teplej úžitkovej vody. Iba v týchto oblastiach dozoruje nad Spoločenstvom vlastníkov. S ostatnými nárokmi je nutné obrátiť sa na súd.

Reklamácia vyúčtovania za služby spojené s bývaním – VZOR:

Vzor reklamácie vyúčtovania a nedoplatkov nájdete na Xpravo.eu tu:

Reklamácia vyúčtovania – VZOR


Zdroj: vlastná, poctivá práca

Hodnotenie článku: 12345 (93.33%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.