Stanovy združenia – VZOR

Nič mocDá saDobrýVeľmi dobrýVýborný
17 Hodnotení
4,53 Star

Loading...

Chcete založiť občianske združenie? Nižšie nájdete vzor stanov občianskeho združenia aj vo formáte word a informácie potrebné k registrácii a fungovaniu združenia.

 

Registrácia a fungovanie občianskeho združenia

Všetky informácie týkajúce sa registrácie občianskeho združenia, jeho fungovania, či možnosti získať podiel z daní sa dozviete na Xpravo.eu v tomto článku:

Ako založiť občianske združenie – postup

 

Stanovy združenia – VZOR

"Skopírovať treba obsah medzi hviezdičkami. Formát word na stiahnutie nájdete nižšie - pod vzorom."

***

STANOVY

OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

 

Článok 1

Názov a sídlo združenia

 1. Názov občianskeho združenia je _______________________________.
 2. Sídlo občianskeho združenia je ________________________________.

Článok 2

Ciele združenia

 

 1. Ciele občianskeho združenia sú: ___________________________________________________.
 2. Občianske združenie bude vyvíjať všetky aktivity v súlade s právnymi predpismi, morálnymi a etickými princípmi, za účelom naplnenia všetých cieľov združenia.

Článok 3

Členstvo

 1. Členmi občianskeho združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako 18. rokov veku a aj právnické osoby.
 2. Nikto nesmie byť nútený stať sa členom občianskeho združenia alebo k účasti na činnosti občianskeho združenia.
 3. Z občianskeho združenia môže každý slobodne vystúpiť.
 4. Žiadnemu členovi občianskeho združenia nesmie byť na ujmu, že je členom združenia, alebo že sa zúčastňuje na jeho činnosti alebo ho podporuje, alebo že stojí mimo neho.
 5. Členstvo vzniká uhradením členského príspevku určeného na príslušný rok rozhodnutím členskej rady a súčasne schválením žiadosti člena členskou radou. V žiadosti o členstvo musí osoba žiadajúca o členstvo súhlasiť so stanovami združenia a prehlásiť, že sa s nimi oboznámila.
 6. Členovia občianskeho združenia majú právo najmä: zúčastňovať sa na zasadnutiach členskej rady, podielať sa na aktivitách občianskeho združenia, voliť a byť volený do orgánov a za funkcionárov občianskeho združenia, žiadať informácie a vysvetlenia od všetkých orgánov a funkcionárov občianskeho združenia.
 7. Členovia občianskeho združenia majú povinnosť najmä: uhradiť členský príspevok za každý príslušný kalendárny rok vo výške určenej rozhodnutím členskej rady, dodržiavať stanovy a iné rozhodnutia prijaté na členskej rade, s ktorými boli oboznámení, aktívne sa zúčastňovať na aktivitách občianskeho združenia pri naplňaní jeho cieľov.
 8. Členstvo zaniká najmä dňom doručenia oznámenia o vystúpení člena z občianskeho združenia, úmrtím/zánikom osoby, alebo rozhodnutím členskej rady o vylúčení člena z dôvodu porušovania právnych alebo interných predpisov občianskeho združenia.

Článok 4

Orgány občianskeho združenia

 1. Orgánmi združenia sú: členská rada ako najvšší orgán občianskeho združenia , predseda občianskeho združenia ako štatutárny orgán oprávnený konať v mene združenia, kontrolná rada ako kontrolný orgán občianskeho združenia.
 2. Členská rada je tvorená všetkými členmi združenia. Zvoláva ju predseda občianskeho združenia, najmenej 15 dní pred jej zasadnutím, a to minimálne štvrročne. Je uznášania-schopná, ak sa jej zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov, pričom rozhodnutia prijíma na základe nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Každý člen má 1 hlas.
 3. Členská rada vykonáva a zodpovedná najmä za tieto činnosti: volí a odvoláva predsedu občianskeho združenia, volí a odvoláva kontrolnú radu občianskeho združenia, schvaľuje akékoľvek zmeny stanov, schvaľuje rozpočet na kalendárny rok a správu o hospodárení predloženú kontrolnou radou občianskeho združenia,schvaľuje prijatie nových členov a výšku členského príspevku na kalendárny rok, rozhoduje o zániku občianskeho združenia, rozhoduje o všetkých ostatných záležitostiach nezverených iným orgánom združenia.
 4. Predseda občianskeho združenia koná navonok v mene občianskeho združenia ako štatutárny orgán. Je volený a odvolávaný členskou radou na 4 ročné funkčné obdobie. Predseda občianskeho združenia zvoláva zasadnutia členskej rady a riadi jej priebeh. Predseda občianskeho združenia ako štatutárny orgán koná samostatne tak, že k svojmu podpisu a menu pripojí názov občianskeho združenia a funkciu.
 5. Predseda občianskeho združenia je oprávnený poveriť inú osobu konkrétnymi úkonmi v mene občianskeho združenia, na zabezpečenie kontinuity fungovania občianskeho združenia.
 6. Kontrolná rada je kontrolným orgánom občianskeho združenia. Všetci členovia, orgány a funkcionári občianskeho združenia jej musia poskytnúť všetky informácie, dokumenty a podklady na vypracovanie správy o hospodárení združenia za príslušný kalendárny rok. Kontrolná rada je volená a odvolávaná členskou radou, pričom musí mať vždy minimálne dvoch členov.
 7. Všetci funkcionári zvolení alebo odvolaní členskou radou musia byť uvedení v zápisnici zo zasadnutia členskej rady menom, priezviskom a dátumom narodenia.
 8. Akékoľvek zmeny stanov alebo funkcionárov oprávnených konať v mene občianskeho združenia oznamuje predseda občianskeho združenia Ministerstvu vnútra SR do 15 dní od ich zvolenia alebo odvolania.

Článok 5

Zásady hospodárenia

 1. Občianskeho združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom získaných z darov, grantov, členských príspevkov, alebo z podielu dane.
 2. Na každý rok vypracuje plán hospodárenia a rozpočet občianskeho združenia kontrolná rada spoločne s predsedom občianskeho združenia. Tento rozpočet a plán predložia na schválenie členskej rade.
 3. Majetok slúži len na napĺňanie cieľov občianskeho združenia a na jeho ďalší rozvoj.
 4. Hospodárenie občianskeho združenia sa plánuje a realizuje vždy len v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Článok 6

Záverečné ustanovenia

 1. Práva a povinnosti členov, a činnosť občianskeho združenia neupravené stanovami sa riadia právnymi predpismi platnými na území Slovenskej
 2. Tieto stanovy boli vyhotovené dňa: __________________________________.

***

Stanovy združenia – vzor vo formáte word na stiahnutie tu:

stanovy-obcianskeho-zdruzenia_xpravo_vzor

 

Stanovy združenia – vzor nájdete na stahnutie aj na stránke ministerstva tu:

http://www.minv.sk/?vzory-dokumentov-a-tlaciv