Výroba domáceho alkoholu – LEGÁLNE

Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...

Výroba domáceho alkoholu (hovor. “domáca“) v zmysle legislatívy vyžaduje splnenie viacerých povinností voči Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a aj colnému úradu. Súkromná výroba domácej je takisto predmetom daňovej povinnosti. V nasledovnom článku sa venujeme právam a povinnostiam pri súkromnej výrobe domácej ako nepodnikateľskej činnosti, napríklad hobby.

vyroba domaceho alkoholu
Ilustračný obrázok: Výroba domáceho alkoholu. Zdroj: Xprávo.eu

Dôležitá legislatíva

 

Zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon č. 467/2002 Z. z.“) zavádza s účinnosťou od 1. januára 2019 súkromnú výrobu destilátu.

 

Súčasne zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon č. 530/2011 Z. z.“) upravuje povinnosti pri súkromnej výrobe domácej.

 

Zmeny v týchto predpisoch v tejto súvislosti priniesol zákon č. 290/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov.

 

Informáciu k podmienkam, právam a povinnostiam pri „Súkromnej výrobe destilátu“, v zmysle legislatívy, vydalo Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Na tomto linku informuje o dôležitých informáciách pre súkromných výrobcov destilátu:


https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/Spotrebne_dane/2018/2018.12.11_info_destilat.pdf

 

Súkromná výroba domácej – definícia

 

Výroba domáceho alkoholu ako nepodnikateľská činnosť sa v legislatíve označuje ako “súkromná výroba destilátu”.

V zmysle § § 2 ods. 2 písm. t) zákona č. 467/2002 Z. z. je súkromnou výrobou destilátu:

 

„nepodnikateľská činnosť fyzickej osoby zameraná na výrobu destilátu v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom“

 

Osobitným predpisom, ktorého ustanovenia je potrebné pri súkromnej výrobe destilátu dodržiavať, je zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov.

 

Na súkromnú výrobu destilátu sa nevyžaduje povolenie v zmysle zákona č. 467/2002 Z. z.. V súlade s § 10 ods. 5 zákona č. 467/2002 Z. z. však destilát vyrobený na základe súkromnej výroby destilátu nesmie byť predmetom predaja ani iného uvádzania na trh.

 

Zákon č. 467/2002 Z. z. upravuje osobitné podmienky na súkromnú výrobu destilátu, tzv. domácej, ktorým sa v článku okrem iného venujeme.

Ilustračný obrázok: Výroba domáceho alkoholu, Zdroj: Xprávo.eu

Kto môže súkromne výrabať destiláty?

 

Zákon č. 467/2002 v § 10 stanovuje nasledovné podmienky, ktoré musí osoba vyrábajúca destiláty spĺňať:

 

 1. ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila 21 rokov veku,
 2. táto fyzická osoba nebola odsúdená za trestný čin Nepovolenej výroby liehu, v zmysle 253 Trestného zákona,
 3. uplynuli viac ako 3 roky od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty v prípade, ak táto fyzická osoba bola uznaná vinnou zo spáchania priestupku podľa § 13a ods. 1 alebo 2 zákona č. 467/2002 Z. z. alebo priestupku podľa § 71 ods. 1 písm. h) až s) zákona č. 530/2011 Z. z..

Aký destilát je možné vyrobiť v rámci súkromnej výroby destilátov?

§ 10 ods. 2 zákona č. 467/2002 Z. z. stanovuje podmienky aj na vyrobenú domácu. Vyrobený destilát musí obsahovať menej ako 86 objemových percent etylalkoholu.

 

V kalendárnom roku môže fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky, legálne vyrobiť najviac 25 l na fyzickú osobu. Ak ide o viaceré fyzické osoby, ktoré spĺňajú podmienky na súkromnú výrobu domácej, ktoré žijú v spoločnej domácnosti, objem najviac 25 l a. sa posudzuje pre celú domácnosť spoločne.

Destilačné zariadenie

 

Destilačné zariadenie musí byť vo vlastníctve fyzickej osoby, ktorá spĺňa podmienky na súkromnú výrobu destilátu. Destilačné zariadenie musí mať objem najviac 100 litrov a musí byť certifikované. Uvedené stanovuje § 10 ods. 3 zákona č. 467/2002 Z. z..

 

Podmienky na destilačné zariadenie upravuje Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 537/2011 Z. z.  z 23. decembra 2011, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na usporiadanie výrobného zariadenia na výrobu liehu, technologického zariadenia na spracovanie liehu, skladovanie liehu, prepravu liehu, vyskladňovanie liehu a preberanie liehu, kontrole množstva liehu, zisťovaní zásob liehu a o spôsobe vedenia evidencie liehu (o kontrole výroby a obehu liehu) v znení neskorších predpisov.

Kde a na akom mieste je možné súkromne vyrábať destiláty?

 

V súlade s § 10 ods. 4 zákona č. 467/202 Z. z. je možné domácu súkromne vyrábať len na nasledovných miestach:

 

 1. v mieste trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá spĺňa podmienky na súkromnú výrobu destilátu, alebo
 2. v mieste, kde sa nachádza ovocný sad alebo záhrada v užívaní fyzickej osoby, ktorá spĺňa podmienky na súkromnú výrobu destilátu, ktoré táto osoba užíva z titulu vlastníckeho práva alebo iného práva zakladajúceho právo užívania nehnuteľnosti.

Suroviny na súkromnú výrobu destilátov

 

V súlade s § 10 ods. 4 zákona č. 467/202 Z. z.:

 

„Na súkromnú výrobu destilátu je možné použiť výhradne ovocie z vlastnej pestovateľskej činnosti, surovinu pochádzajúcu z ovocia z vlastnej pestovateľskej činnosti alebo med z vlastnej produkcie.“

 

V zmysle zákona teda nie je možné vyrábať súkromne destiláty z ovocia, medu alebo iných zakúpených surovín. Musí ísť vždy o suroviny z vlastnej pestovateľskej činnosti alebo produkcie.

Povinnosti fyzickej osoby pred začatím súkromnej výroby destilátu

 1. Oznámenie Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej ako „ministerstvo“) – Nadobudnutie destilačného zariadenia

 

Fyzická osoba, ktorá nadobudne destilačné zariadenie, je povinná oznámiť to do 15 dní ministerstvu. Oznámenie obsahuje, v súlade s § 10 ods. 6 zákona č. 467/2002 Z. z., nasledovné náležitosti:

 

 1. meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt tejto fyzickej osoby,
 2. druh destilačného zariadenia a jeho výrobné číslo, ak ho má pridelené,
 3. dátum nadobudnutia destilačného zariadenia,
 4. adresa miesta, na ktorom sa destilačné zariadenie nachádza,
 5. čestné prehlásenie ako prílohu. V ňom fyzická osoba musí čestne prehlásiť, že spĺňa podmienky na súkromnú výrobu destilátov podľa zákona č. 467/2002 Z. z..

 

Ministerstvo po doručení oznámenia do 30 dní pridelí fyzickej osobe evidenčné číslo a vydá jej písomné potvrdenie o držbe destilačného zariadenia. Vydaním potvrdenia o držbe destilátu sa osoba považuje za súkromného výrobcu destilátu podľa zákona č. 467/2002 Z. z..

 

2. Colný úrad

 

Zaevidovanie

 

Po obdržaní potvrdenia o držbe destilačného destilačného zariadenia podľa zákona č. 467/2002 Z. z. (ako je uvedené vyššie v bode č. 1) má súkromný výrovbca destilátu povinnosti aj voči colnému úradu.

 

Podľa § 49a zákona č. 530/2011 Z. z. najneskôr do 15 dní po obdržaní potvrdenia o držbe destilačného zariadenia musí súkromný výrobca požiadať colný úrad:

 • o zaradenie do evidencie súkromných výrobcov destilátu,
 • o vydanie potvrdenia o evidencii.

 

Žiadosť adresovanému colnému úradu musí obsahovať náležitosti podľa § 49a ods. 1 zákona č.530/2011 Z. z.:

 1. identifikačné údaje súkromného výrobcu destilátu – meno, priezvisko, trvalý pobyt,
 2. informácie o destilačnom zariadení – druh, výrobné číslo, ak ho má pridelené, dátum jeho nadobudnutia a miesto, kde sa destilačné zariadenie nachádza,
 3. prílohy – potvrdenia o držbe destilačného zariadenia vydané ministerstvom, čestné prehlásenie o tom, že súkromný výrobca spĺňa podmienky podľa zákona č. 467/2002 Z. z. (rovnaké prehlásenie ako pri oznámení ministerstvu) a technickú dokumentáciu alebo nákres destilačného zariadenia s dokladom o jeho certifikácii akreditovaným certifikačným orgánom certifikujúcim výrobky s vyznačením miest, na ktoré colný úrad priloží uzávery tak, aby sa zabránilo použitiu destilačného zariadenia bez povolenia colného úradu.

 

 

Všetky informácie v žiadosti colný úrad preverí a informácie o destilačnom zariadení porovná s jeho skutkovým stavom. Po preverení údajov, ak sú splnené všetky podmienky, colný úrad súkromného výrobcu destilátu zaeviduje. Súčasne colný úrad vydá súkromnému výrobcovi destilátu potvrdenie o evidencii, a to najneskôr do 30 dní od podania žiadosti.

 

Uzávery na destilačné zariadenie

 

V súlade s § 49a ods. 2 posledná veta zákona č. 530/2011 Z. z., najneskôr v deň vydania potvrdenia o evidencii:

 

…colný úrad opatrí destilačné zariadenie uzáverami tak, aby sa zabránilo použitiu destilačného zariadenia bez povolenia colného úradu.“

 

V tejto súvislosti súkromný výrobca destilátu nesmie s uzávermi nijako manipulovať. Nesmie ich poškodiť, ani odstrániť, ani zasahovať do usporiadania destilačného zariadenia.

 

Oznámenie o výrobe destilátu

 

Najneskôr 3 pracovné dni predtým, než súkromný výrobca destilátu začne vyrábať destilát, to musí oznámiť colnému úradu. Tlačivo oznámenie o výrobe vydáva ministerstvo.

 

Vyhláška Ministerstva financií SR č. 108/2019 Z. z. z 15. apríla 2019, ktorou sa ustanovuje vzor oznámenia o výrobe destilátu, upravuje vzor tohto oznámenia.

 

Vzor – OZNÁMENIE O VÝROBE DESTILÁTU

 

V súlade s § 49a ods. 5 zákona č.530/2011 Z. z. po doručení oznámenia colný úrad povolí použitie destilačného zariadenia uvoľnením uzáveru destilačného zariadenia. Vykoná o tom záznam, ktorý obsahuje dobu, počas ktorej je súkromný výrobca oprávnený destilačné zariadenie používať. Po uplynutí tejto doby, opäť destilačné zariadenie opatrí uzávermi a spíše o tom záznam.

 

V prípade, ak už súkromný výrobca vyrobil maximálne množstvo domácej (momentálne 25 l a. za kalendárny rok), colný úrad uzávery destilačného zariadenia neuvoľní.

 

 

Povinnosti fyzickej osoby pri súkromnej výrobe destilátu

1. Oznámenie Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – Zmena údajov a oznamovaných skutočností

 

Fyzická osoba je povinná bezodkladne oznámiť ministerstvu:

 • akúkoľvek zmenu oznamovaných údajov, v súlade s § 10 ods. 9 zákona č. 467/2002 Z. z. (napr. zmenu trvalého pobytu, priezviska, či zmenu miesta, na ktorom sa nachádza destilačné zariadenie, a pod.), a
 • odsúdenie za trestný čin Nepovolenej výroby liehu, v zmysle 253 Trestného zákona, alebo informáciu o tom že, táto fyzická osoba bola uznaná vinnou zo spáchania priestupku podľa § 13a ods. 1 alebo 2 zákona č. 467/2002 Z. z. alebo priestupku podľa § 71 ods. 1 písm. h) až s) zákona č. 530/2011 Z. z..

 

Ak osoba oznámi ministerstvu odsúdenie za trestný čin nepovolenej výroby liehu alebo že bola uznaná vinnou za niektorý z priestupkov podľa predchádzajúceho odseku, ministerstvo tohto súkromného výrobcu destilátu vymaže z evidencie. Výmaz z evidencie ministerstva sa vykoná aj na žiadosť súkromného výrobcu destilátu, alebo ak zomrie, alebo bol vyhlásený za mŕtveho, alebo ak súkromný výrobca destilátu bol vymazaný z evidencie súkromných výrobcov destilátu vedenej colným úradom.

 

Po výmaze z evidencie je možné znova sa zaevidovať až najskôr po 3 rokov od výmazu, v zmysle § 10 ods. 13 zákona č. 467/2002 Z. z..

 

2. Evidencia vyrobeného destilátu

 

V súlade s § 49a ods 6 zákona č. 530/2011 Z. z. je súkromný výrobca destilátu povinný viesť evidenciu ním vyrobeného destilátu, a to:

 • samostatne podľa dní,
 • osobitne podľa druhu vyrobeného destilátu s uvedením celkového množstva vyrobeného destilátu v litroch a množstva vyrobeného liehu v l a.

 

3. Colný úrad – Zmena údajov a oznamovaných skutočností

 

Rovnako ako voči ministerstvu, tak aj voči colnému úradu má súkromný výrobca povinnosť bezodkladne oznámiť colnému úradu zmenu údajov a oznamovaných a prehlasovaných skutočností.

 

Rovnako v prípade ministerstva, aj colný úrad vymaže z evidencie súkromných výrobcov destilátu osobu, ktorá:

 • bola odsúdená za trestný čin nepovolenej výroby liehu, alebo bola uznaná vinnou za niektorý z priestupkov podľa § 13a ods. 1 alebo 2 zákona č. 467/2002 Z. z., alebo priestupkov podľa § 71 ods. 1 písm. h) až s) zákona č. 530/2011 Z. z.,
 • na žiadosť súkromného výrobcu destilátu,
 • ak zomrie alebo bol vyhlásený za mŕtveho.

 

Po výmaze z evidencie je možné fyzickú osobu znova zaevidovať do evidencie súkromných výrobcov destilátu po 3 rokoch od vykonania výmazu.

 

4. Daňové povinnosti

 

Na alkoholické nápoje vyrobené súkromným výrobcom destilácu sa uplatňuje znížená sadzba dane. Podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. z. je znížená sadzba dane.

Aktuálna výška dane za domácu výrobu destilátu je 5,40 eur / l a.

 

Základom dane je celkové množstvo destilátu, ktoré je súkromný výrobca oprávnený vyrobiť.

 

Podľa § 49a ods. 8 zákona č. 530/2011 Z. z. daňová povinnosť vzniká dňom prvého uvoľnenia uzáveru destilačného zariadenia colným úradom v danom kalendárnom roku. Súkromný výrobca destilátu do 3 pracovných dní od vzniku daňovej povinnosti musí podať daňové priznanie a v tejto lehote zaplatiť daň.

 

Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.

Evidencie súkromných výrobcov destilátu

 

Jednu evidenciu súkromných výrobcov destilátov vedie ministerstvo a druhú colný úrad.

 

Ministerstvo vedie evidenciu súkromných výrobcov destilátu v zmysle § 10 ods. 7 zákona č. 467/2002 Z. z.

 

Colný úrad vedie evidenciu súkromných výrobcov destilátov v zmysle § 39 ods. 1 písm. q) zákona č. 530/2011 Z. z..

Kontrola súkromnej výroby domácej, priestupky a pokuty

 

Ministerstvo

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vykonáva kontrolu nad dodržiavaním povinností v zmysle zákona č. 467/2002 Z. z.. V rámci kontroly sú zamestnanci ministerstva oprávnení vstupovať na miesto, kde sa nachádza destilačné zariadenie, vyžadovať si doklady a informácie v súlade s § 13 zákona č. 467/2002 Z. z..

 

Pri kontrole sú zamestnanci povinní umožniť súkromného výrobcovi byť prítomní pri kontrole. Súkromný výrobca má právo počas kontroly predkladať dôkazy, že spĺňa všetky legislatívne podmienky na výrobu domácej. Proti postupu zamestnancov ministersva má výrobca právo podávať písomné námietky.

Osoba, ktorá vyrába destiláty bez toho, aby bola súkromným výrobcom destilátu alebo výrobcom podľa zákona č. 467/2002 Z. z., dopustí sa priestupku.

Priestupku sa dopustí osoba aj v ďalších prípadoch v zmysle § 13a zákona č. 467/2002 Z. z.. Ide o prípady, keď nedodržiava zákonné podmienky súkromnej výroby destilátu. Napríklad ak vyrába destiláty v zariadení, ktoré nespĺňa zákonné podmienky, alebo na výrobu používa ovocie, ktoré nemá z vlastnej pestovateľskej činnosti alebo produkcie, a ďalšie.

 

Za priestupok môže ministerstvo uložiť pokutu do 3.000,- EUR.

 

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

Colný úrad

 

Colný úrad vykonáva nad súkromným výrobcom destilátu daňovú kontrolu a daňový dozor. Súkromný výrobca domácej je povinný strpieť výkon kontroly colného úrad u a poskytnúť mu súčinnosť, v súlade s § 69 ods. 11 zákona č. 530/2011 Z. z..

 

V súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 467/2002 Z. z., ak by colný úrad zistil pri daňovom dozore a daňovej kontrole porušenie povinností podľa zákona č. 467/2002 Z.z., do 3 dní to oznámi ministerstvu.

 

Priestupku sa dopustí osoba aj v prípade, ak výrába destilát v rozpore so zákonom č. 530/2011 Z. z., ak nepožiada o zaradenie do evidencie colného úradu, neoznámi colnému úradu výrobu destilátu, nepodá daňové priznanie, alebo poruší ďalšie povinnosti v zmysle § 71 ods. 1 zákona č. 530/2011 Z. z..

 

Pokuta za priestupok výroby liehu, okrem súkromného výrobcu destilátu pri súkromnej výrobe destilátu v súlade so zákonom č. 530/2011 Z. z. a zákonom č. 467/2002 Z. z. je vo výške dane pripadajúcej na množstvo vyrobeného liehu, najmenej však 3.319,- EUR, v zmysle § 71 ods. 2 písm. g) zákona č. 503/2011 Z. z..

 

V prípade ostatných priestupkov súkromného výrobcu destilátu colný úrad uloží pokutu v zásade od 100 EUR do 3.000,- EUR.

 

Nepovolená výroba domáceho alkoholu / liehu je trestným činom

Tak, ako uvádza aj Dôvodová správa k zákonu č. 290/2018 Z. z., pokuta nie je jedinou sankciou. Nepovolená výroba liehu je trestným činom. Preto: „v prípade, ak dôjde k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu nepovolenej výroby liehu podľa § 253 Trestného zákona, teda ak dôjde k neoprávnenej výrobe, prechovávaniu alebo uvádzaniu do obehu liehu vo väčšom množstve, alebo ak dôjde k neoprávnenému vyhotoveniu alebo prechovávaniu zariadenia na výrobu liehu, uplatnia sa ustanovenia Trestného zákona.

 

Finačná správa SR na svojej stránke ponúka pomoc s prípadnými otázkami a dotazmi:

 

„Viac informácií o tejto téme môžete nájsť na portáli finančnej správy, [nové okno] vo videu, [nové okno]  ktoré sumarizuje nové podmienky alebo kontaktujte infolinku 048/43 17 222.“

Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.