Zákon o európskom príkaze na zablokovanie účtu

Hodnotenie článku: 12345 (99.09%)
Loading...

Účet dlžníka v ktoromkoľvek členskom štáte Európskej únie (s výnimkou Spojeného kráľovstva a Dánska) môže byť zablokovaný na základe európskeho príkazu na zablokovanie účtu. Zákon o európskom príkaze na zablokovanie účtu špecifikuje podmienky vydania tohto neodkladného opatrenia v SR.

Zákon o európskom príkaze na zablokovanie účtov

Zákon o európskom príkaze na zablokovanie účtu

Od 1. apríla 2017 je v SR účinný zákon č. 54/2017 o európskom príkaze na zablokovanie účtov a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon“).

Zákonom sa v podmienkach SR zabezpečuje riadna aplikácia Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 655/2014 o zavedení konania týkajúceho sa európskeho príkazu na zablokovanie účtov s cieľom uľahčiť cezhraničné vymáhanie pohľadávok v občianskych a obchodných veciach (ďalej len “nariadenie“).

Aj keď je Nariadenie priamo aplikovateľné vo všetkých členských štátoch Európskej únie, v niektorých ustanoveniach vyžaduje potrebnú vnútroštátnu úpravu na jeho riadnu aplikáciu. Nariadenie sa neaplikuje v Spojenom kráľovstve a Dánsku – tieto krajiny sa nezúčastňujú na uplatňovaní nariadenia.

Tlačivá v konaní o vydanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov stanovuje Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1823 z 10. októbra 2016, ktorým sa stanovujú tlačivá uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 655/2014 o zavedení konania týkajúceho sa európskeho príkazu na zablokovanie účtov s cieľom uľahčiť cezhraničné vymáhanie pohľadávok v občianskych a obchodných veciach (ďalej len “vykonávacie nariadenie“).

Nariadenie

Nariadenie zavádza úplne nové konanie v členských štátoch EÚ, na základe ktorého môže veriteľ dosiahnuť vydanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov. Vydaním príkazu dosiahne zablokovanie účtu dlžníka vedenom v inom členskom štáte EU do sumy uvedenej v príkaze. Týmto sa má zabrániť ohrozeniu následného vymáhania veriteľovej pohľadávky prevodom alebo vybraním finančných prostriedkov, ktoré má dlžník na bankovom účte vedenom v členskom štáte.

Viac informácií o konaní, ktorým sa vydáva európsky príkaz na zablokovanie účtov v zmysle nariadenia, sa dozviete tu článku na xPravo.eu, kde sme Vás už o nariadení informovali:

Európsky príkaz na zablokovanie účtu

Čo upravuje zákon o európskom príkaze na zablokovanie účtu?


Zákon špecifikuje, že európsky príkaz na zablokovanie účtu sa v podmienkach SR vydáva ako neodkladné opatrenie podľa nariadenia, pričom na konanie o príkaze na zablokovanie sa primerane použijú ustanovenia Civilného sporového poriadku o neodkladných opatreniach, ak zákon alebo nariadenie neustanovujú inak.

Príslušnosť súdov v SR

Na konanie o návrhu na vydanie tohto príkazu je príslušný všeobecný súd osoby, proti ktorej návrh na vydanie príkazu na zablokovanie smeruje. Ak takýto súd nemožno určiť, je príslušný Okresný súd Banská Bystrica, ktorý je príslušný aj v ďalším zákonom stanovených prípadoch, napr. aj na na vykonanie príkazu na zablokovanie vydaného v inom členskom štáte Európskej únie. Tento súd plní funkciu „kontaktu“ s konaniami prebiehajúcimi mimo SR, je príslušný na vykonanie príkazu na zablokovanie účtov, ktorý bol vydaný v inom členskom štáte, takisto na jeho prípadné zrušenie, zmenu a ukončenie.

Okresný súd Banská Bystrica je aj informačným orgánom podľa nariadenia (t. j. je orgánom, ktorý SR určila ako príslušný na účely získania nevyhnutných informácií o účtoch dlžníka v SR).

Zábezpeka

Zábezpeku skladá veriteľ za podmienok stanovených nariadením najmä z dôvodu, aby sa zabránilo zneužívaniu konania o vydanie európskeho príkazu na zablokovanie účtu a súčasne na zabezpečenie náhrady všetkých škôd, ktoré môžu dlžníkovi v dôsledku príkazu vzniknúť.

Zákon v podmienkach SR špecifikuje, že o výške zábezpeky, forme, lehote, a následne o jej vrátení rozhoduje súd. Výška zábezpeky je podľa zákona najmenej jedna tretiny sumy, ktorá sa má zablokovať.

Žiadosť o získanie informácií o bankovom účte

Okresný súd Banská Bystrica ako informačný orgán prijíma a vybavuje žiadosti cudzieho orgánu alebo súdu o poskytnutie informácií o účtoch dlžníkov v SR. Na získanie informácií o účtoch dlžníkov vedených v SR sú banky a pobočky zahraničných bánk povinné poskytovať súdu súčinnosť.

Súd však môže uložiť aj priamo dlžníkovi, proti ktorému návrh na vydanie príkazu na zablokovanie smeruje, aby v určenej lehote súdu oznámila, v ktorej banke má vedené bankové účty.

Rozhodnutie o návrhu na vydanie príkazu na zablokovanie

Ak sú splnené podmienky na vydanie príkazu na zablokovanie, súd ho vydá vo forme podľa vykonávacieho nariadenia.

Ak nie sú splnené podmienky na vydanie príkazu, návrh sčasti alebo celkom uznesením zamietne.

Rozhodnutie sa doručí navrhovateľovi. Ak sa má príkaz na zablokovanie vykonať v inom členskom štáte –> súd, ktorý príkaz vydal, doručí navrhovateľovi príslušné tlačivá podľa vykonávacieho nariadenie na podanie návrhu na výkon príkazu na zablokovanie v inom členskom štáte.

Proti príkazu na zablokovanie je oprávnená podať opravný prostriedok osoba, proti ktorej príkaz na zablokovanie smeruje/ bol vykonaný. Rozhoduje o ňom súd, ktorý príkaz na zablokovanie vydal/ ktorý príkaz na zablokovanie vykonal. Zákon upravuje aj ďalšie ustanovenia vo vzťahu k opravným prostriedkom.

Výkon príkazu na zablokovanie

Príkaz na zablokovanie sa vykoná v SR:
a) na návrh veriteľa alebo súdu (ak ide o príkaz vydaný v inom členskom štáte EU), alebo
b) aj bez návrhu, ak ide o príkaz vydaný v SR, ktorý sa má vykonať v SR.
Súd, ktorý nariadil výkon príkazu, môže aj bez návrhu zrušiť alebo obmedziť blokovanie účtu.

Banka je oprávnená požadovať za zablokovanie účtu na základe európskeho prákazu na zablokovanie náhradu hotových výdavkov. Zákon dokonca priamo oprávňuje banku použiť na úhradu jej výdavkov započítaním peňažné prostriedky na účte tejto osoby.

V zmysle zákona: Súd nariadi banke, ktorá vedie účet osoby, proti ktorej príkaz na zablokovanie smeruje, aby zablokovala sumu peňažných prostriedkov do výšky uvedenej v príkaze na zablokovanie z účtu tejto osoby a neumožnila tejto osobe s peňažnými prostriedkami do tejto výšky nakladať.
Vylúčené zo zablokovania sú však nasledovné peňažné prostriedky v zmysle zákona:
a) na účtoch, ktoré patria osobám, na ktorých majetok nemôže byť vedená exekúcia,
b) na účtoch, na ktoré nemôže byť vedená exekúcia,
c) na účte, ktoré nepodliehajú exekúcii.
Zákon o európskom príkaze na zablokovanie účtu

Vyhlásenie o zablokovaní peňažných prostriedkov

Po vykonaní európskeho príkazu na zablokovanie účtu / účtov banka vydá a zašle Vyhlásenie o zablokovaní peňažných prostriedkov. Formu tohto vyhlásenia určuje vykonávacie nariadenie.

Vyhlásenie zasiela banka veriteľovi a/alebo príslušnému orgánu (nie však dlžníkovi), pričom v ňom špecifikuje, či a v akom rozsahu boli finančné prostriedky na účte alebo účtoch dlžníka zablokované, a ak áno, uvedie dátum vykonania príkazu. Banka však sprístupní na žiadosť dlžníka údaje z príkazu. Banka tak môžu urobiť aj v prípade absencie takejto žiadosti.

Zákon o európskom príkaze na zablokovanie účtov nadobúda účinnosť 1. apríla 2017.
Hodnotenie článku: 12345 (99.09%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.