Zákon proti byrokracii – novela 2019

Hodnotenie článku: 12345 (98.18%)
Loading...

Zákon proti byrokracii má osobám uľahčovať komunikáciu s orgánmi verejnej moci pri preukazovaní údajov a skutočností v prípadoch, ak sú tieto už raz niektorému z orgánov verejnej moci známe. Zákon totiž orgánom verejnej moci ukladá povinnosť navzájom si poskytovať výpisy a údaje, ktoré tieto orgány majú, a nevyžadovať od osôb ich opätovné preukazovanie a dokladovanie.

Zákon proti byrokracii
Zákon proti byrokracii. Zdroj: Pixabay.com

Zákon proti byrokracii je zverejnený v Zbierke zákonov pod číslom 177/2018 Z.  z.:

Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon proti byrokracii“)

Zákon proti byrokracii bol novelizovaný zákonom z 19. júna 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)  a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej ako „novela zákona proti byrokracii“).

Novelu zákona proti byrokracii podpísala prezidentka SR dňa 9.7.2019.

1. Akých orgánov/ inštitúcii sa zákon proti byrokracii týka?

Zákon proti byrokracii ukladá povinnosť a oprávnenie získavať a navzájom si bezplatne poskytovať údaje evidované v informačných systémoch:

 • orgánom verejnej moci pri ich úradnej činnosti,
 • služobným úradom a zamestnávateľom pri výkone práce vo verejnom záujme primeraným spôsobom. 

Služobný úrad definuje § 15 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informačné systémy, z ktorých si údaje orgány verejnej moci navzájom poskytujú, sú definované v § 1 ods. 3 zákona proti byrokracii. Ide o:

 1. Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, zriadený zákonom č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci
 2. Informačný systém katastra nehnuteľností, v súlade s § 20 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii,
 3. Register trestov, v zmysle zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Novela zákona proti byrokracii tento zoznam informačných systémov dopĺňa o nasledovné informačné systémy:

 1. Centrálny register detí, žiakov a poslucháčov, v súlade s § 157 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
 2. Centrálny register študentov, podľa § 73a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 3. Informačný systém finančnej správy v časti týkajúcej sa evidencie daňových nedoplatkov a nedoplatkov colného dlhu, nedoplatkov pokút a iných platieb vymeraných alebo uložených podľa colných predpisov, nedoplatkov dane z pridanej hodnoty alebo spotrebnej dane pri dovoze,
 4. Informačný systém Sociálnej poisťovne v časti týkajúcej sa evidencie nedoplatkov na poistnom na sociálne poistenie, v súlade s § 170 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
 5. Informačný systém Sociálnej poisťovne v časti týkajúcej sa evidencie dôchodkových dávok a dávok nemocenského poistenia,
 6. Informačný systém zdravotnej poisťovne v časti týkajúcej sa evidencie pohľadávok po splatnosti, upravený v § 15 ods. 1 písm. l) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov.

Novela zákona proti byrokracii v tejto časti rozšírenia infromačných systémov nadobúda účinnosť dňa 1.9.2019, s výnimkou informačného systému finančnej správy, informačného systému Sociálnej poisťovne v časti evidencie nedoplatkov a informačného systému zdravotnej poisťovne, ktoré sa pridajú až od 1.1.2021.

Novela zákona proti byrokracii sa teda dotkne existujúcej povinnosti predkladať orgánom verejnej moci potvrdenia o daňových nedoplatkoch, o nedoplatkoch na sociálnom poistení, na zdravotnom poistení, potvrdení o návšteve školy a pod..

2. Kto už nemá povinnosť dokladovať údaje z týchto registrov orgánom verejnej moci? 


Okruh osôb definuje § 1 ods. 2 zákona proti byrokracii. Zákon odbremeňuje od preukazovania údajov v rozsahu informácií vo vyššie uvedených registroch tieto osoby:

 • štátnych občanov Slovenskej republiky,
 • občanov členských štátov Európskej únie,
 • občanov štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
 • právnické osoby,
 • fyzické osoby – podnikateľov. 

Výnimky však môžu stanoviť osobitné predpisy. Teda aj napriek tomu, že zákon proti byrokracii stanovuje, že v listinnej podobe údaje z uvedených registrov nemusia osoby orgánom verejnej moci preukazovať, osobitný zákon môže stanoviť, že túto povinnosť osoby majú.  

V súvislosti s údajmi, ktoré už nie je potrebné orgánom verejnej moci preukazovať, boli novelizované viaceré právne predpisy. 

Ide o novelizáciu 166 právnych predpisov.  Novela zákona proti byrokracii novelizuje 72 právnych predpisov.

Zákon proti byrokracii odstránil povinnosť preukazovať údaje osôb, ktoré už sú evidované v informačných systémov špecifikovaných v zákone proti byrokracii. Dotýka sa to predkladania výpisov z obchodného registra, živnostenského registra, katastra nehnuteľností a registra trestov ako povinných príloh v listinnej podobe.

Novela zákona proti byrokracii upustí od povinností preukazovania ďalších údajov už evidovaných v informačných systémoch verejnej správy. Dotkne sa povinnosti predkladania potvrdení o daňových nedoplatkoch, o nedoplatkoch na sociálnom poistení, o nedoplatkoch na zdravotnom poistení a potvrdení o návšteve školy. 

Zákon proti byrokracii sa týka len povinnosti predkladania údajov voči orgánom verejnej moci, služobným úradom a zamestnávateľom pri výkone prác vo verejnom záujme. Nedotýka sa iných subjektov, napríklad bánk, poisťovní, a podobne. 

Konečný zoznam orgánov verejne moci alebo presnú definíciu orgánu verejnej moci neobsahuje žiaden právny predpis. V zásade však pôjde o všetky orgány, ktoré sa podieľajú na výkone verejnej moci.

Údaje o orgánoch verejnej moci obsahuje aj Register právnických osôb

V súlade s § 2 ods. 2 písm. d) zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa do Registra právnických osôb zapisujú okrem iného aj údaje o orgáne verejnej moci. 

Údaje získané z informačných systémov budú považované za skutočnosti známe orgánom verejnej moci z ich úradnej činnosti. 

Novela zákona proti byrokracii nahradí znenie druhej vety v § 1 ods. 1 zákona proti byrokracii. Pôvodne boli údaje z informačných systémov orgánov verejnej moci považované za skutočnosti všeobecne známe.  V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) sa tieto skutočnosti budú považovať za skutočnosti známe orgánom verejnej moci z ich úradnej činnosti. Súvisí to aj s rozšírením zdrojových registrov nielen na infrmačné systémy orgánov verejnej moci, ale aj na informačné systémy zdravotných poisťovní. 

Informácie k aplikácii zákona proti byrokracii sú dostupné aj na webovom portáli Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu www.stopbyrokracii.sk 

Zákon proti byrokracii
Zákon proti byrokracii. Zdroj: Pixabay.com

Zákon proti byrokracii – NOVELA 2019 – Znenie schváleného zákona z 19. júna 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon proti byrokracii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Celé znenie schváleného zákona je možné stiahnuť si na stránke Národnej rady SR tu: link alebo ako pdf tu: Zákon proti byrokracii_Novela 2019

Po zverejnení v Zbierke zákonov bude celé znenie dostupné aj v Zbierke zákonov na stránke Ministerstva  spravodlivosti SR tu: link

Hodnotenie článku: 12345 (98.18%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.