Zmluva o pôžičke

Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...

Ak sa rozhodnete požičiať svoje peniaze, uzatvorte s dlžníkom zmluvu o pôžičke. Ak Vám totiž dlžník (hoci je Vašim kamarátom) Vaše peniaze nevráti, zmluva o pôžičke bude dôkazom o tom, že ste peniaze skutočne požičiali a v prípadnom súdnom spore bude Vaša pozícia výhodnejšia. V článku sa venujeme zmluve o pôžičke podľa Občianskeho zákonníka. Viac informácii sa dočítate nižšie, kde nájdete aj vzor zmluvy o pôžičke.

Zmluva o pôžičkeZmluva o pôžičke podľa Občianskeho zákonníka

V článku sa venujeme zmluve o pôžičke podľa § 657 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len “Občiansky zákonník”). ZMLUVA O PÔŽIČKE je v zmysle Občianskeho zákonníka zmluva, ktorou:

1. veriteľ prenecháva dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze,

Predmetom zmluvy o pôžičke nemusia byť len peniaze, ale aj iné veci určené druhovo. Pojem “veci určené druhovo” znamená, že musí ísť o veci, ktoré sú charakterizované nejakými znakmi, že ide o veci nejakého druhu, pretože dlžník nevracia tú istú vec, ale vec toho istého druhu, ktorú si požičal. Peniaze sú najtypickejším príkladom, nakoľko dlžník nikdy nevracia tie isté bankovky, ale vracia peniaze v určenej výške. Ak by mal dlžník vrátiť tú istú vec (napr. knihu), išlo by už o zmluvu o výpožičke podľa § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka.

2. a dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu.

Zmluva o pôžičke sa vždy uzatvára na dobu určitú, na dohodnutý čas. Po uplynutí dohodnutej doby v zmluve o pôžičke je dlžník povinný vrátiť veci rovnakého druhu veriteľovi. Pri peňažnej pôžičke možno dohodnúť úroky. V takom prípade môže byť dlžník povinný, okrem peňazí, ktoré si požičal, zaplatiť aj dohodnutý úrok.

Pri nepeňažnej pôžičke možno dojednať namiesto úrokov plnenie primeraného väčšieho množstva alebo vecí lepšej akosti, spravidla toho istého druhu. V takom prípade je dlžník povinný okrem vecí, ktoré si požičal, vrátiť aj primerané väčšie množstvo požičaných vecí – napr. pri pôžičke 10 kg sadiva by bol dlžník povinný vrátiť 11 kg sadiva.

Zmluva o pôžičke je uzatváraná medzi fyzickými osobami navzájom alebo medzi právnickými osobami navzájom – dlžník nevystupuje ako spotrebiteľ a veriteľ neposkytuje úver v rámci svojho podnikania. Ide napr. o pôžičku medzi kamarátmi.

POZOR! Zmluvu o pôžičke podľa Občianskeho zákonníka je potrebné odlíšiť od zmluvy o úvere uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka, či od zmluvy o spotrebiteľskom úvere podľa zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a o pôžičkách pre spotrebiteľov.

Zmluva o úvere je absolútnym obchodom podľa Obchodného zákonníka. Táto zmluva sa uzatvára podľa podmienok v Obchodnom zákonníku a najmä povinne ustanovuje povinnosť dlžníka zaplatiť úroky.

Zmluva o spotrebiteľskom úvere je uzatváraná medzi veriteľom, ktorý poskytuje pôžičku v rámci svojej podnikateľskej činnosti, a dlžníkom, ktorý je spotrebiteľ. Zmluva sa uzatvára za podmienok stanovených zákonom o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov.

Forma zmluvy o pôžičke

Občiansky zákonník neupravuje povinnú písomnú formu pre zmluvu o pôžičke. Písomná forma sa však odporúča, a to najmä pri peňažných pôžičkách. Nie zriedka sa stáva, že si kamaráti alebo aj rodinní príslušníci medzi sebou požičajú peniaze, a zmluvu o pôžičke neuzatvoria písomne.


Problém nastane, ak dlžník (či ide o kamaráta alebo rodinu) prestane komunikovať s veriteľom, a peňažné prostriedky nevráti v dohodnute dobe.

Bez písomnej zmluvy o pôžičke má veriteľ veľmi ťažkú pozíciu preukázať, že peňažné prostriedky požičal, v akej výške, a do akej dohodnutej doby. Vzor zmluvy o pôžičke nájdete nižšie v článku.

Písomná zmluva o pôžičke by mala obsahovať najmä:

  1. identifikáciu zmluvných strán (veriteľa aj dlžníka),
  2. určenie predmetu zmluvy, ktorý sa požičiava – peniaze alebo veci určenej druhovo,
  3. povinnosť veriteľa prenechať peniaze alebo veci určené druhovo dlžníkovi,
  4. povinnosť dlžníka vrátiť peniaze alebo vec rovnakého druhu,
  5. doba splatnosti (určenie dňa alebo iného termínu, dokedy musí dlžník vrátiť peniaze alebo vec),
  6. úrok pri peňažnej pôžičke, alebo pri pôžičke vecí určených druhovo namiesto úrokov plnenie primeraného väčšieho množstva (nie je povinné),
  7. dátum a podpisy zmluvných strán.

Zmluva o pôžičke – ÚROKY

Ako je uvedené vyššie, v zmluve o pôžičke je možné dohodnúť úroky. AK sa úroky nedohodnú, pôjde o bezúročnú pôžičku, ktorú Občiansky zákonník pripúšťa.

Výšku možného úroku zákon vyslovene neupravuje, keďže nejde o spotrebiteľskú zmluvu. Výšku úroku si teda veriteľ a dlžník určia v zmluve ako určité percento.

Dohodnutá výška úroku však nesmie byť v hrubom nepomere s poskytnutou výškou pôžičky, inak by mohlo ísť o úžeru. V takom prípade by bola v zmluva o pôžičke neplatným právnym úkonom podľa Občianskeho zákonníka. Z hľadiska trestného práva by bolo možné takto neprimerane vysoký úrok kvalifikovať aj ako trestný čin úžery v zmysle Trestného zákona.

Od dohodnutého úroku je potrebné odlišovať úroky z omeškania. AK ide o zmluvu o peňažnej pôžičke, veriteľ má nárok na úroky z omeškania, ak dlžník nevráti peňažné prostriedky riadne a včas (je v omeškaní). Výšku úrokov z omeškania ustanovuje Nariadenie vlády SR č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Zánik zmluvy o pôžičke

Zmluva o pôžičke zanikne najmä splnením – teda vrátením peňažných prostriedkov alebo dohodnutej veci.

O tom, že si dlžník splnil svoju povinnosť zo zmluvy o pôžičke je oprávnený požadovať od veriteľa tzv. kvitanciu. Kvitancia je v zmysle Občianskeho zákonníka písomné potvrdenie o tom, že dlh bol úplne alebo čiastočne splnený.

Zmluva o pôžičke – VZOR

Zmluva o pôžičke – VZOR

Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.