Zmluva o zrušení vecného bremena a Návrh na vklad – VZORY

Hodnotenie článku: 12345 (86.00%)
Loading...

Zmluva o zrušení vecného bremena sa môže uzatvoriť v prípade, ak sa chcú oprávnený a povinný z vecného bremena dohodnúť na zrušení vecného bremena. Dôvodom môže byť napríklad skutočnosť, že si vlastník chce vziať úver v banke a ako záloh chce určiť nehnuteľnosť, ktorá je zaťažená vecným bremenom. V týchto prípadoch banky spravidla neakceptujú nehnuteľnosti zaťažené vecným bremenom ako záloh. 

Zmluva o zrušení vecného bremena
Zmluva o zrušení vecného bremena. Zdroj: Pixabay.com.

Zmluva o zrušení vecného bremena sa zapisuje do katastra nehnuteľností vkladom

Podpisom zmluvy o zrušení vecného bremena vecné bremeno nezaniká. Vecné bremeno zaniká až povolením vkladu zániku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu do katastra nehnuteľností. V súlade s § 151p ods. 1 druhá veta zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako “Občiansky zákonník”):

K zániku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zmluvou je treba vklad do katastra nehnuteľností

Zmluva o zrušení vecného bremena musí spĺňať podmienky kladené na právne úkony v zmysle Občianskeho zákonníka + podmienky podľa katastrálneho zákona.

Všeobecné podmienky na právne úkony a zmluvy kladie predovšetkým § 34 a nasl. Občianskeho zákonníka. Ak sa uzatvára zmluva o zrušení vecného bremena, musia byť tieto podmienky splnené. 

Napríklad, v súlade s § 37 Občianskeho zákonníka musí byť zmluva uzatvorená slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, inak je neplatná. Oprávneného z vecného bremena nemožno donútiť, aby sa nedobrovoľne vzdal práva z vecného bremena. Zmluva o zrušení vecného bremena musí byť uzatvorená slobodne. V zmysle § 39 Občianskeho zákonníka: “Neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom”.  Ďalej taktiež zmluva ako písomný právny úkon musí byť podpísaná konajúcicmi osobami, v zmysle § 40 ods. 2 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Podmienky na zmluvu o zrušení vecného bremena stanovuje aj zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ako “katastrálny zákon“). Tieto sú upravené predovšetkým v § 42 a nasl. katastrálneho zákona.

Zmluva o zrušení vecného bremena musí byť:

  • písomná,
  • v slovenskom alebo českom jazyku, alebo v úradne osvedčenom preklade,
  • bez chýb v písaní a počítaní a iných zrejmých nesprávností – ak by ich zmluva obsahovala, oprava sa môže vykonať len dodatkom k zmluve, v súlade s § 42 ods. 4 katastrálneho zákona, alebo opravnou doložkou, ak je zmluva vo forme notárskej zápisnice.

Zmluva musí obsahovať:

  • identifikáciu zmluvných strán s uvedením minimálne týchto údajov: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a trvalý pobyt, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov, sídlo a identifikačné číslo (IČO), ak ho má pridelené, prípadne iné identifikačné údaje, ak ide o právnickú osobu, 
  • označenie právneho úkonu a jeho predmetu, vrátane miesta a času právneho úkonu, 
  • označenie nehnuteľnosti s uvedením minimálne týchto údajov: katastrálne územie, pozemok: uvedením parcelného čísla, evidovaného ako parcela registra „C“ alebo parcela registra „E“, druh pozemku a výmera pozemku, stavba: uvedením súpisného čísla stavby a parcelného čísla pozemku, na ktorom je stavba postavená, byt a nebytový priestor: uvedením čísla bytu alebo nebytového priestoru, čísla poschodia, čísla vchodu a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku, prípadne na priľahlom pozemku, súpisného čísla stavby a parcelného čísla pozemku, na ktorom je dom postavený; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, uvádza sa i podiel vyjadrený zlomkom k celku,
  • podpis oprávneného v prípade zániku vecného bremena na zmluve musí byť úradne osvedčený.

Zmluva o zrušení vecného bremena sa zapisuje do katastra nehnuteľností vkladom.

Návrh na vklad musí obsahovať náležitosti v zmysle katastrálneho zákona, pričom Zmluva o zrušení vecného bremena sa k návrhu prikladá v 2 vyhotoveniach.  

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností. Náležitosti a VZOR 2019

V súlade s § 28 ods. 3 katastrálneho zákona: Právne účinky vkladu vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia okresného úradu o jeho povolení.

Zmluva o zrušení vecného bremena a Návrh na vklad – VZORY na stiahnutie

Zmluva o zrušení vecného bremena a Návrh na vklad – ich vzory je možné stiahnuť si vo formáte word. Vzory je potrebné upraviť podľa konkrétnych okolností, konkrétnych strán zmluvy, konkrétneho vecného bremena, ktoré má zaniknúť, a podobne.


Časti vzoru označené ako [doplniť] je potrebné doplniť podľa obsahu a konkrétnych okolností prípadu.

V prípade, ak si Zmluvu o zrušení vecného bremena a Návrh na vklad neviete pripraviť, je možné obrátiť sa na advokáta. Zoznam advokátov nájdete na stránke Slovenskej advokátskej komory: Zoznam advokátov_SAK

Zmluva o zrušení vecného bremena – VZOR na stiahnutie:

Zmluva o zrušení vecného bremena - VZOR

Stiahnuť

Návrh na vklad – VZOR na stiahnutie:

Návrh na vklad - VZOR

Stiahnuť
Hodnotenie článku: 12345 (86.00%)
Loading...

Odpovede

Eva Risova
13.6.2022 o 13:52

Dobrý deň, prosím vás môžete mi poslať na môj mail, vzor Darovacej zmluvy a zrušenie vecného bremena v jednom. Dá sa to urobiť v jednom dokumente. Ďakujem s pozdravom Eva Rísová seniorka

Ivanhoe
5.10.2019 o 17:10

Dobry den, v pripade vecneho bremena dozitia v nehnutelnosti, kedy jeden z opravnenych uz zomrel a druhy zije a dohodol sa s povinnym z vecneho bremena o zruseni: udavaju sa do zmluvy do zucastnenych stran obaja opravneni s tym, ze je popisana skutocnost umrtia jedneho z povinnych s prilohou v podobe umrtneho listu? Alebo sa v danom pripade povazuje na strane zosnuleho opravneneho uz zaniknutie z dovodu smrti a nie je nutne ho komponovat do zmluvy o zruseni a staci iba umrtny list ako prilohu? Dakujem moc krat.

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.