Zrušenie pracovnej zmluvy

Hodnotenie článku: 12345 (84.57%)
Loading...

Podpísali ste pracovnú zmluvu ale počas plynutia výpovednej doby ste dostali lepšiu ponuku? Chcete storno už podpísanej pracovnej zmluvy? Ak ste nenastúpili na výkon práce, je to stále možné!

storno pracovnej zmluvy

Podľa Zákonníka práce pracovný pomer vzniká odo dňa, ktorý bol v pracovnej zmluve dohodnutý ako deň nástupu. Ak v deň nátupu neprídete do práce, teda nenastúpite na výkon práce, pracovný pomer nevznikne. Ak by aj zamestnávateľ trval na Vašom pracovnom pomere, a vy ste nenastúpili, nemá ako Vás “potrestať”, pretože môže Vám dať výpoveď pre neospravedlnú absenciu (neprítomnosť) v práci alebo odstúpiť od pracovnej zmluvy. A Vám, ak už máte uzatvorený nový pracovný pomer, a Váš iný zamestnávateľ za Vás teda aj odvádza odvody, nevzniká v zásade žiadna škoda.

Ďalej, odstúpenie od pracovnej zmluvy upravuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce najmä v § 19.

Podpísanie pracovnej zmluvy v omyle

Zamestnanec je oprávnený odstúpiť od podpísanej pracovnej zmluvy aj v prípade, ak pri uzatváraní zmluvy konal v omyle, ktorý zamestnávateľovi musel byť známy, ak sa omyl týka takej okolnosti, že by bez neho k pracovnej zmluve nedošlo. Aby šlo o takýto omyl, ktorý zakladá právo odstúpiť od pracovnej zmluvy, musia byť splnené tieto 3 základné podmienky:

  1. pri podpise pracovnej zmluvy bol tento omyl skrytý a zamestnanec o ňom nevedel,
  2. zamestnávateľovi bol známy, a súčasne
  3. týka sa takej okolnosti, bez ktorej by nedošlo k podpisu pracovnej zmluvy.

Podpísanie pracovnej zmluvy v tiesni

Podporne k Zákonníku práce sa pracovnoprávne vzťahy upravujú aj ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Ten umožňuje odstúpiť od pracovnej zmluvy aj z dôvodu tiesne. Tento pojem však Občiansky zákonník nedefinuje, a jeho vysvetlenie môžeme hľadať len v rôznych komentároch a judikáture súdov. Zjednodušene môžeme povedať, že ide o nejaký objektívne existujúci stav u osoby, ktorý je dôvodom prejavu vôle (podpísania pracovnej zmluvy), ktorému chýba sloboda. Odstúpenie je z dôvodu tiesne možné len vtedy, ak je pracovná zmluva bola uzatvorená za nápadne nevýhodných podmienok, a teda existuje zjavný nepomer medzi plneniami poskytovanými zamestnáateľom a plneniami poskytovanými zamestnancom podľa obsahu pracovnej zmluvy.

Odstúpenie od pracovnej zmluvy zamestnávateľom

Zamestnávateľ je oprávnený odstúpiť z dôvodu omylu alebo tiesne ako je uvedené vyššie len od iných pracovnoprávnych zmlúv, nie od pracovnej zmluvy. Od pracovnej zmuvy je oprávnený odstúpiť zamestnávateľ len z dôvodov presne špecifikovaných v § 19 ods. 2 Zákonníka práce. Ak tieto dôvody nebudú dodržané, a zamestnávateľ odstúpi od pracovnej zmluvy so zamestnancom, ide o neplatné odstúpenie a zamestnanec môže o neplatnosť tohto odstúpenia zamestnávateľa zažalovať. Ide o tieto dôvody:

  1. zamestnanec nenastúpi do práce v dohodnutý deň nástupu do práce bez toho, aby mu v tom bránila prekážka v práci,
  2. zamestnanec do troch pracovných dní neupovedomí zamestnávateľa o prekážke v práci, ktorá mu bráni nastúpiť do práce v dohodnutý deň nástupu do práce, alebo
  3. zamestnanec bol po uzatvorení pracovnej zmluvy právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.

Forma a následok odstúpenia

Podmienkou pri odstúpení je aj jeho písomná forma a doručenie účastníkovi pred nástupom zamestnanca na výkon práce. Následkom odstúpenia od zmluvy je, že zmluva sa ruší od počiatku, ak nie je právnym predpisom dané alebo účastníkmi dohodnuté inak.

Vzor odstúpenia nájdete na stránke xpravo.

Hodnotenie článku: 12345 (84.57%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.