Generálne plnomocenstvo

Hodnotenie článku: 12345 (99.05%)
Loading...

Zákon umožňuje udeliť generálne plnomocenstvo inej osobe. Ako je to však s udelením generálneho plnomocenstva právnickými osobami? Viac sa dozviete v článku na Xpravo.eu, kde nájdete aj vzor generálneho plnomocenstva.

Generálne plnomocenstvo udelené fyzickou osobou

V súlade s § 31 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (“Občiansky zákonník“): Pri právnom úkone sa možno dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou. Splnomocniteľ udelí za týmto účelom plnomocenstvo splnomocnencovi, v ktorom sa musí uviesť rozsah splnomocnencovho oprávnenia.

Zákon nijakým spôsobom neohraničuje rozsah udeleného plnomocenstva. Vždy však musí byť z plnomocenstva zrejmý rozsah oprávnenia splnomocnenca. Plnomocenstvo teda môže byť udelené ako:

  1. osobitné plnomocenstvo len na nejaké jednotlivé právne úkony, alebo ako
  2. generálne (všeobecné) plnomocenstvo na všetky právne úkony – okrem tých, ktoré vyžadujú na základe zákona osobitné plnomocenstvo (len na určitý právny úkon).

Vzor generálneho plnomocenstva nájdete nižšie v článku.

Generálne plnomocenstvo udelené právnickou osobou

Podľa § 20 ods. 1 Občianskeho zákonníka: Právne úkony právnickej osoby vo všetkých veciach robia tí, ktorí sú na to oprávnení zmluvou o zriadení právnickej osoby, zakladacou listinou alebo zákonom (štatutárne orgány).

V zmysle § 13 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (“Obchodný zákonník“) právnická osoba koná štatutárnym orgánom alebo za ňu koná zástupca.

V zmysle vyššie uvedenej právnej úpravy sa javí, že možnosť udeliť plnomocenstvo, či už osobitné alebo generálne plnomocenstvo, je rovnaká ako pri fyzických tak aj právnických osobách.

Uvedené okrem zákona potvrdzuje aj judikatúra Najvyššieho súdu SR, ktorý pri posudzovaní udelenia generálneho plnomocenstva právnickou osobou uvádza: ” Ak teda bola písomne udelená splnomocnencovi plná moc k tomu, aby jeho menom zastupoval vo všetkých veciach, z ktorých by zároveň určité veci, či právne úkony boli z oprávnenia zastupovať vylúčené, ide o všeobecnú plnú moc, ktorá je plne dostačujúca k zastupovaniu žalobcu v tomto konaní.” (Najvyšší súd SR, 1 Obo 37/2008)

Celé znenie rozhodnutia Najvyššieho súdu SR nájdete tu: platnost-generalneho-plnomocenstva-udeleneho-pravnickou-osobou_rozhodnutie-1-obo-37_2008

Ústavný súd SR je však iného názoru a udelenie generálneho plnomocenstva právnickou osobou považuje za absolútne neplatný právny úkon.

Ústavný súd sa pri posudzovaní generálneho plnomocenstva udeleného právnickou osobou nechal vysloviť nasledovne:


V prvom prípade, ak by sa predmetné splnomocnenie malo interpretovať tak, že je udelené spoločnosťou a v rozsahu oprávnenia robiť právne úkony spoločnosti vo všetkých veciach, ústavný súd považuje za potrebné ako obiter dictum vysloviť názor, že by išlo o právny úkon absolútne neplatný podľa (§ 39 Občianskeho zákonníka), pretože zo zákona (§ 20 ods. 1 Občianskeho zákonníka) patrí tento rozsah právomoci výlučne iba konateľom. S tým úzko súvisí otázka princípu publicity (do obchodného registra sa zapisujú iba konatelia, prípadne prokuristi) a na to nadväzujúca požiadavka právnej istoty najmä u tretích osôb, ale aj spoločnosti samotnej, keďže nie je zrejmé, či by v týchto prípadoch robili právne úkony spoločnosti po udelení plnej moci konateľ a splnomocnenec popri sebe alebo iba splnomocnenec a pod. (Ústavný súd SR, III. ÚS 353_2012).

Celé znenie rozhodnutia Ústavného súdu SR nájdete tu: neplatnost-generalneho-plnomocenstva-udeleneho-pravnickou-osobou_rozhodnutie-iii-us-353_2012

Podľa názoru obornej verejnosti by teda názor Ústavného súdu SR mal byť odmietnutý. Avšak, dokiaľ tento názor nebude prelomený, riadiac sa názorom Ústavného súdu SR nie je v zásade možné, aby sa právnické osoby dali zastúpiť zástupcom na základe generálneho plnomocenstva.

Generálne plnomocenstvo – vzor

Vzor generálneho plnomocenstva nájdete nižšie na tomto linku v článku na Xpravo.eu:

Generálne plnomocenstvo – vzor

Hodnotenie článku: 12345 (99.05%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.