SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU ZO STRANY ZAMESTNANCA

Hodnotenie článku: 12345 (92.59%)
Loading...

SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU ZO STRANY ZAMESTNANCA

Chcete skončiť pracovný pomer so zamestnávateľom? Zákonník práce umožňuje skončiť pracovný pomer 1. dohodou, alebo 2. výpoveďou, alebo 3. okamžitým skončením, alebo 4. skončením v skúšobnej dobe. Skončenie pracovného poemru zamestnanca:

 1. DOHODA

Ak sa chce zamestnávateľ a zamestnanec dohodnúť na skončení, spíšu medzi sebou dohodu o skončení pracovného pomeru. Ak sa však chce na skončení pracovného pomeru dohodnúť len zamestnanec, napríklad nechce zotrvať počas celej výpovednej lehoty u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo nepodpísať dohodu. Zamestnanec v takom prípade musí podať výpoveď (ak chce skončiť pracovný pomer) a zotrvať do uplynutia výpovednej lehoty v práci.

Náležitosti a forma dohody

Vzor dohody si môžete stiahnuť na stránke www.xpravo.eu tu:

Dohoda o skončení pracovného pomeru – VZOR

Dohoda musí byť vyhotovená v dvoch vyhotoveniach – jedno podpísané vyhotovenie si ponechá zamestnávateľ a jedno podpísané vyhotovenie vydá zamestnancovi.

V dohode by mali byť uvedené:

 1. strany dohody – je potrebné uviesť, kto chce uzatvoriť dohodu, a identifikovať zamestnanca a zamestnávateľa;
 2. predmet dohody – uvedie sa, že strany dohody sa dohodli na skončení pracovného pomeru k dohodnutému dňu;
 3. dôvody skončenia pracovného pomeru – musia sa uviesť vždy v týchto prípadoch:
 • a) ak to požaduje zamestnanec alebo
 • b) ak sa uzatvára dohoda ako dôsledok toho, že sa zamestnávateľ alebo jeho časť 1. zrušuje alebo 2. premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce, alebo
 • c) ak sa uzatvára dohoda ako dôsledok toho, že sa zamestnanec sa stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania aj v prípade, ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu, alebo
 • d) ak sa uzatvára dohoda ako dôsledok toho, že zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva.

Dohoda musí ďalej obsahovať dátum a podpisy strán dohody – dohodu musí podpísať aj zamestnanec aj zamestnávateľ, s uvedením dátumu podpisov.

V dohode je možné upraviť aj iné/ďalšie sporné veci – v dohode je možné uviesť aj iné ustanovenia, napríklad vo vzťahu k nevysporiadaným záväzkom, stravným lístkom, prečerpaná dovolenka a pod.

 1. VÝPOVEĎ

Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Narozdiel od výpovede, ktorú podáva zamestnávateľ, zamestnanec nemusí nijako odôvodňovať prečo dáva výpoveď. Musí však dodržať iné podmienky stanovené Zákonníkom práce tak, aby podal výpoveď platne. Ide predovšetkým o podmienku, aby výpoveď bola písomná a doručená, inak je neplatná.

Náležitosti a forma výpovede


Ak chce zamestnanec dať výpoveď, musí ju podať písomne – nestačí, aby len oznámil nadriadenému, že chce zamestnanec skončiť.

Vzor výpovede si môžete stiahnuť na stránke www.xpravo.eu tu:

Výpoveď z pracovného pomeru – vzor

Následne je potrebné výpoveď zamestnávateľovi doručiť do vlastných rúk – to znamená, že buď sa zamestnávateľ sám alebo ním poverený zamestnanec na preberanie pošty (asistentka, sekretárka, nadriadený) podpíše na výpoveď, že ju prevzal, s uvedením dátumu alebo sa výpoveď odošle poštou doporučene s doručenkou. Doručenka sa vráti zamestnancovi s uvedením dátumu, kedy ju zamestnávateľ prevzal. Tento dátum je veľmi dôležitý, pretože od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po dni prevzatia (doručenia) výpovede zamestnávateľovi, sa počíta výpovedná lehota.

Výpoveď, ktorá bola doručená zamestnávateľovi, možno odvolať len s jeho súhlasom. Odvolanie výpovede, ako aj súhlas s jej odvolaním treba urobiť písomne.

Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca

Výpovedná doba

Ak dáva výpoveď zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok = výpovedná doba je najmenej 2 mesiace.

Ak dáva výpoveď zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval menej ako jeden rok = výpovedná doba je najmenej 1 mesiac vždy.

Zákonník práce určuje minimálnu dĺžku výpovednej doby, maximálnu dĺžku neurčuje. Preto je možné, že sa zamestnanec so zamestnávateľom dohodne v pracovnej zmluve aj na dlhšej výpovednej dobe.

Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná , inak je neplatná.

 1. OKAMŽITÉ SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU

Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, len ak nastane niektorý z nasledovných prípadov/situácií:

 • a) zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti,
 • b) podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu,
 • c) je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie.

Mladistvý zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer aj vtedy, ak nemôže vykonávať prácu bez ohrozenia svojej morálky.

Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel.

Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.

Okamžité skončenie pracovného pomeru musí zamestnanec urobiť:

 1. písomne,
 2. skutkovo v ňom vymedziť jeho dôvod tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom – teda uviesť jeden z vyššie uvedených dôvodov, pre ktorý možno skončiť pracovný pomer okamžite (uvedený dôvod sa nesmie dodatočne meniť), a
 3. doručiť okamžité skončenie zamestnávateľovi.

Ak nie je splnená hoci len jedna z vyššie uvedených podmienok, okamžité skončenie je neplatné.

 1. SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU V SKÚŠOBNEJ DOBE

Zamestnanec môže v skúšobnej dobe skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu. V písomnom oznámení stačí uviesť, že zamestnanec oznamuje týmto zamestnávateľovi, že končí v skúšobnej dobe, a doručiť toto oznámenie aspoň 3 dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť. Ak však aj zamestnanec nedoručí toto oznámenie aspoň 3 dni vopred, nespôsobuje to neplatnosť oznámenia.

Zdroj:

Zákonník práce
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/311/20160102
Texty a vzory dokumentov:
redakcia xPravo.eu

 

Hodnotenie článku: 12345 (92.59%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.