Slobodný prístup k informáciám na základe ŽIADOSTI

Hodnotenie článku: 12345 (99.00%)
Loading...

Viete, že máte na základe zákona právo na slobodný prístup k informáciám aj na základe individuálnej žiadosti? Na aké informácie máte nárok od povinných osôb na základe žiadosti a kto sú povinné osoby sa dozviete nižšie v článku.

zakon-o-slobodnom-pristupe-k-informaciam

Právny základ

Slobodný prístup k informáciám je upravený v zákone č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení. Zákon o slobode informácií stanovuje, kto sa pokladá za povinnú osobu (povinnú sprístupňovať informácie), v akom rozsahu, a stanovuje aj náležitosti žiadosti o sprístupnenie informácie.

Povinné osoby

Povinnými osobami – t. j. osobami povinnými sprístupňovať informácie podľa tohto zákonu, sú:

 1. štátne orgány, obce, vyššie územné celky;
 2. právnické osoby a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy, a to v rozsahu tejto ich rozhodovacej činnosti (napr. verejné vysoké školy);
 3. právnické osoby zriadené zákonom (napr. Slovenské národné divadlo; Fond ochrany vkladov);
 4. právnické osoby zriadené štátnym orgánom, vyšším územným celkom alebo obcou (napr. rozpočtové a príspevkové organizácie);
 5. akékoľvek právnické osoby založené povinnými osobami uvedejnými v bodej 1 – 2 vyššie;
 6. osobitný zákon môže ustanoviť povinnosť sprístupňovať informácie aj inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe (napr. verejnosť katastrálneho operátu je stanovená osobitným zákonom).

Aké informácie má povinná osoba povinnosť sprístupniť?

Zákon o slobodnom prístupe k informáciam určuje rozsah sprístupňovaných informácií. Povinné sprístupniť v zásade všetky informácie, ktorými disponujú, s výnimkou informácií, ktoré tvoria utajované skutočnosti, alebo sú predmetom bankového, daňového tajomstva, alebo informácií, ktoré sa týkajú ochrany osobnosti a ochrany osobných údajov, v zmysle osobitných predpisov.

Povinné osoby uvedené pod číslom 5 vyššie – právnické osoby založené povinnými osobami uvedejnými v bode 1 – 2 vyššie – majú povinnosť sprístupniť len tieto informácie:

 • o hospodárení s verejnými prostriedkami,
 • o nakladaní s majetkom štátu, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom obce,
 • o životnom prostredí,
 • o úlohách alebo odborných službách týkajúcich sa životného prostredia
 • o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy.

Ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám

Povinná osoba obmedzí sprístupnenie informácií alebo ich vôbec nesprístupní, ak spĺňajú niektorú z nasledovných podmienok, ak informácia

 • jej bola odovzdaná osobou, ktorej povinnosť sprístupniť informácie zákon neukladá a ktorá na výzvu povinnej osoby písomne oznámila, že so sprístupnením informácie nesúhlasí. Ak na výzvu povinnej osoby neodpovie osoba do 7 dní, predpokladá sa, že so sprístupnením informácie súhlasí. To neplajtí, ak ide o informácie, ktoré sa získali za verejné prostriedky, alebo sa týkajú používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, obce, vyššieho územného celku alebo právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami EU,
 • ju zverejňuje na základe zákona a je podľa takého zákona zverejňovaná iba vo vopred stanovenej dobe,
 • tým možno porušiť ochranu duševného vlastníctva (okrem prípadu ak dotknutá osoba udelí súhlas),
 • sa týka rozhodovacej činnosti súdnych orgánov alebo orgánu činného v trestnom konaní okrem informácie, ktorá sa sprístupňuje podľa osobitného predpisu,
 • sa týka zmierovacieho konania, arbitrážneho konania alebo rozhodcovského konania okrem informácie o rozhodnutí alebo o výsledku konania, ak jej sprístupnenie nezakazujú osobitné predpisy,
 • sa týka miesta výskytu chránených druhov rastlín, živočíchov, nerastov a skamenelín a hrozí ich neprípustné rušenie, poškodzovanie alebo ničenie,
 • sa týka miesta výskytu chránených druhov rastlín, živočíchov, nerastov a skamenelín a hrozí ich neprípustné rušenie, poškodzovanie alebo ničenie,
 • by to bolo v rozpore s právne záväznými aktmi Európskej únie alebo s medzinárodnou zmluvou, ktorou je SR viazaná,
 • sa týka výkonu kontroly, dohľadu alebo dozoru orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisovokrem informácie o rozhodnutí alebo o inom výsledku, ak jej sprístupnenie nezakazujú osobitné predpisy,
 • ide o dokumentáciu, ktorá obsahuje informácie, ktorých zverejnenie by sa mohlo použiť na plánovanie a vykonanie činností s cieľom spôsobiť narušenie alebo zničenie jadrového zariadenia alebo objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov podľa osobitných predpisov.

Komu maú povinné osoby povinnosť sprístupniť tieto informácie?

Každému.

A to bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.

Ako mi povinná osoba sprístupní informácie?

ŽIADOSŤ


Žiadosť možno podať písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom. Z jej obsahu musí vyplývať kto ju podal, aké informácie požaduje a aký spôsob sprístupnenia navrhuje.

Podanie žiadosti povinná osoba potvrdí a uvedie aj prípadnú výšku nákladov, ak žiadate sprístupnenie informácii napr. v tlačenej podobe. Povinná osoba Vás príp. vyzve na doplnenie žiadosti, ak jej napr. nie je zrejmý rozsah požadovaných informácií.

Spôsob sprístupnenia informácií môžete požadovať rôzny – ústne, nahliadnutím do spisu, vyhotovenie výpisu, uloženie na technický nosič (CD, USB), či sprístupnenie informácie v Braillovom písme ak ste nevidiaci.

Lehota na vybavenie žiadosti

Povinná osoba musí vybaviť Vašu žiadosť do 8 pracovných dní, a do 15 dní ak sprístupňuje informácie nevidiacej osobe v prístupnej forme. Zo závažných dôvodov (napr. obrovský rozsah požadovaných informácií) je povinná osoba oprávnená lehotu predĺžiť najviac o 15 pracovných dní.

Ak povinná osoba odmietne sprístupniť informáciu, žiadateľ má možnosť podaťopravný prostriedok.

Vzor žiadosti o sprístupnenie informácie nájdete na xpravo.eu v článku tu:

Žiadosť o sprístupnenie informácií

Hodnotenie článku: 12345 (99.00%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.