VZOR – Výpoveď zamestnávateľovi

Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...

VZOR – Výpoveď zamestnávateľovi môžete použiť v prípade, ak sa rozhodnete ukončiť pracovný pomer u svojho zamestnávateľa. Dôležité je nielen výpoveď spísať, ale ju aj riadne zamestnávateľovi doručiť a mať o tom potvrdenie (podpis na výpovedi pri doručení na pracovisku alebo doručenka v prípade odoslania výpovede poštou). Váš pracovný pomer zanikne až uplynutím výpovednej lehoty.

VZOR výpovede zamestnávateľovi, v naformátovanej verzii WORD, nájdete nižšie – pod článkom.  

VZOR Výpoveď zamestnávateľovi
VZOR – Výpoveď zamestnávateľovi. Zdroj: Pixabay.com.

Výpoveď zamestnávateľovi – legislatíva

Právo zamestnanca podať výpoveď je upravené v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej ako “Zákonník práce“). Ide predovšetkým o § 59 a nasl., ktoré upravujú viaceré povinnosti týkajúce sa podania výpovede zamestnávateľovi (okrem iného).

Výpoveď je jedným zo spôsobov skončenia pracovného pomeru.

Ak podáva výpoveď zamestnanec, nemusí uvádzať žiaden dôvod, v súlade s § 67 Zákonníka práce. Výpoveď však musí doručiť zamestnávateľovi v písomnej forme.

Zákonník práce v tejto súvislosti prísne stanovuje, že výpoveď, ktorá nie je písomná a doručená, je neplatná v zmysle § 61 ods. 1 Zákonníka práce.

Komu odovzdať výpoveď?

Výpoveď je potrebné odovzdať zamestnávateľovi. Zamestnanec má 2 možnosti: 

  1. odovzdať výpoveď na pracovisku, alebo
  2. odoslať výpoveď ako doporučenú zásielku.

V súlade s § 38 ods. 3 Zákonníka práce:

(3) Písomnosti zamestnanca týkajúce sa vzniku zmeny a zániku pracovného pomeru alebo vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy alebo z dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru doručuje zamestnanec na pracovisku alebo ako doporučenú zásielku

Ak je zamestnávateľom právnická osoba (obchodná spoločnosť, družstvo, a pod.), výpoveď sa na pracovisku odovzdáva  štatutárnemu orgánu alebo inej osobe poverenej zastupovať zamestnávateľa v týchto veciach – zväčša ide o priameho nadriadeného zamestnanca alebo pracovníčky na podateľni zamestnávateľa a pod..  


Ak je zamestnávateľom fyzická osoba, výpoveď sa odovzdáva priamo tejto fyzickej osobe alebo inej osobe, ktorá má poverenie zastupovať zamestnávateľa v týchto veciach.  

Súčasne, v zmysle § 38 ods. 4 Zákonníka práce: Povinnosť zamestnávateľa alebo zamestnanca doručiť písomnosť sa splní, len čo zamestnanec alebo zamestnávateľ písomnosť prevezme, alebo len čo ju poštový podnik vrátil zamestnávateľovi alebo zamestnancovi ako nedoručiteľnú, alebo ak doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím zamestnanca alebo zamestnávateľa. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak zamestnanec alebo zamestnávateľ prijatie písomnosti odmietne

Na doručenie výpovede môže zamestnanec písomne splnomocniť tretiu osobu a udeliť jej plnomocenstvo na tento úkon.

Viac o plnomocenstve sa dozviete tu:

Ako napísať plnomocenstvo

Po doručení výpovede výpoveď možno odvolať (zrušiť) len so súhlasom zamestnávateľa. V súlade s § 61 ods. 4 Zákonníka práce: Výpoveď, ktorá bola doručená druhému účastníkovi, možno odvolať len s jeho súhlasom. Odvolanie výpovede, ako aj súhlas s jej odvolaním treba urobiť písomne.

Dĺžka výpovednej doby

Doručením výpovede začína plynúť výpovedná doba. Až uplynutím výpovednej doby zanikne pracovný pomer. V súlade s § 62 ods. 1 Zákonníka práce: Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby.

Dĺžka výpovednej lehoty závisí od dĺžky trvania pracovného pomeru a je:

  1. najmenej jednomesačná, 
  2. dvojmesačná v prípade, ak pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, podľa § 62 ods. 6 Zákonníka práce,
  3. dlhšia výpovedná doba, ak sa na tom zamestnanec a zamestnávateľ dohodli v pracovnej zmluve.

V zmysle § 62 ods. 7 Zákonníka práce: Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak.

Ďalšie povinnosti zamestnanca v prípade podania výpovede zamestnávateľovi môže upravovať pracovná zmluva.

Zamestnávateľ môže mať napr. dohodnutú peňažnú náhradu v súlade s § 62 ods. 8 Zákonníka práce pre prípad, ak zamestnanec počas plynutia výpovednej doby nezotrvá u zamestnávateľa.

Vzor – výpoveď v naformátovanej verzii WORD na stiahnutie:

VZOR - Výpoveď zamestnávateľovi 2019

Stiahnuť
Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.