Ako založiť občianske združenie – postup

Hodnotenie článku: 12345 (95.93%)
Loading...

Ako založiť občianske združenie? Postup v jednoduchých krokoch a vzory potrebných dokumentov nájdete nižšie v článku na Xpravo.eu.

Právna úprava

Právo združovať sa vychádza najmä z článku 29 ods. 1 zákona č. 460/1992 Zb. Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého: Právo slobodne sa združovať sa zaručuje. Každý má právo spolu s inými sa združovať v spolkoch, spoločnostiach alebo iných združeniach.

Zákon, ktorým sa konkrétne upravuje zriaďovanie občianskych združení je zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní v platnom znení (ďalej len ”zákon o združovaní”). Zákon o združovaní hneď v prvých ustanoveniach zakotvuje, že: Občania majú právo slobodne sa združovať. Na výkon tohto práva nie je potrebné povolenie štátneho orgánu.

Zákon sa nevzťahuje na združovanie v politických stranách a hnutiach, v cirkvách a náboženských spoločnostiach, na zárobkovú činnosť alebo na zabezpečenie riadneho výkonu určitých povolaní a na výkon práva poľovníctva.

Zákon o združovaní má len 22 paragrafov, a tvorí len akýsi všeobecný rámec zakladania občianskeho združenia. Viacere otázky týkajúce sa združenia si musia upraviť členovia združenia sami v zakladajúcom dokumente – v stanovách, ktoré rieši otázky týkajúce sa orgánov združovania až po členstvo v združení. O obsahu stanov vrátane ich vzoru sa dočítate ďalej v článku.

Zakázané sú nasledovné združenia:

 • ktorých cieľom je popierať alebo obmedzovať práva občanov pre ich národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie, roznecovať nenávisť a neznášanlivosť z týchto dôvodov, podporovať násilie alebo inak porušovať ústavu a zákony,
 • ktoré sledujú dosahovanie svojich cieľov spôsobmi v rozpore s ústavou a zákonmi,
 • ozbrojené alebo s ozbrojenými zložkami; s výnimkou združení, ktorých členovia používajú strelné zbrane na športové účely,
 • ktoré by mali vykonávať funkciu štátnych orgánov, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak, alebo ktoré by mali riadiť štátne orgány a ukladať povinnosti občanom, ktorí nie sú ich členmi.

Kto môže založiť združenie

Zakladať občianske združenia, ale aj odborové organizácie, spolky, spoločnosti, zväzy, hnutia, kluby a iné môžu najmenej 3 občania, z ktorých aspoň jeden musí byť starší ako 18 rokov.

Členmi však môžu byť aj právnické osoby. Návrh na registráciu však musia podávať najmenej 3 občania.

Registrácia občianskeho združenia – postup

1. krok – Stanovy

K návrhu na registráciu sa musia priložiť stanovy, preto prvým krokom k založeniu združenia je vyhotovenie stanov. Súčasne, práva a povinnosti člena združenia upravujú stanovy združenia. Stanovy musia minimálne obsahovať:

 • názov združenia – názov sa musí líšiť od názvu právnickej osoby, ktorá už vyvíja činnosť na území SR. Názvy existujúcich právnických osôb si môžete preveriť v Registri právnických osôb SR:

http://xpravo.eu/register-pravnickych-osob/

 1. sídlo – sídlo združenia musí byť v SR,
 2. cieľ jeho činnosti – napr. združenie chovateľov určitých zvierat alebo pestovateľov v SR, združenie rodičov v rámci nejakého kraja, združenie športovcov, atď.
 3. orgány združenia, spôsob ich ustanovovania, určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene združenia – táto časť stanov je veľmi dôležitá, pretože z nej bude vyplývať kto je oprávnený konať za združenie, prijímať rozhodnutia, hospodáriť s prostriedkami, disponovať s účtami združenia,
 4. ustanovenia o organizačných jednotkách, pokiaľ budú zriadené a pokiaľ budú konať vo svojom mene – združenie môže vytvoriť vlastné orgnaizačné jednotky, ktoré budú napríklad pokrývať celé územie SR, ale svoju právnu subjektivitu budú odvodzovať a spravovať sa stanovami “materského” združenia,
 5. zásady hospodárenia – veľmi dôležité je upraviť si pravidlá určujúce kto a na základe akých podmienok môže hospodáriť nielen s prostriedkami združenia (napr. členkými príspevkami, prijatými 2 % dane), ale aj na základe rozhodnutia koho.

Vzor stanov nájdete tu:

Stanovy združenia – VZOR


Návod ministerstva na vypracovanie stanov nájdete tu:
navod_vypracovanie_stanov_ministerstvo-vnutra

2. krok – Registrácia


Združenia sú právnickými osobami a registrujú sa na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, Sekcia verejnej správy, Odbor všeobecnej vnútornej správy, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, SR (“ministerstvo”).

Návrh na registráciu podávajú najmenej 3 občania (aspoň 1 starší ako 18 rokov). Títo občania sú v zmysle zákona prípravným výborom, ktorý koná až do vytvorenia orgánov podľa stanov.

Návrh podpíšu členovia prípravného výboru a uvedú svoje mená a priezviská, rodné čísla a bydliská. Ďalej uvedú, kto z členov starších ako 18 rokov je splnomocnencom oprávneným konať v ich mene.

K návrhu sa pripoja stanovy vo 2 vyhotoveniach.

K návrhu sa pripojí aj potvrdenie o zaplatení správneho poplatku vo výške 66 €. Vždy aktuálnu výšku poplatku, spôsob odporúčanej platby a účet ministerstva je k dispozícii na stránke ministerstva:

http://www.minv.sk/?informacie-o-registracii-3

Vzor Návrhu na registráciu nájdete tu:

Návrh na registráciu združenia – VZOR

Ak návrh nemá potrebné náležitosti – ministerstvo na to prípravný výbor upozorní s tým, že dokiaľ vady nebudú odstránené, konanie o registrácii sa nezačne.

Konanie o registrácii sa začne dňom, keď ministerstvu došiel návrh, ktorý nemá vady – o dni začatia ministerstvo bezodkladne upovedomí splnomocnenca prípravného výboru.

Odmietnutie registrácie

Ministerstvo registráciu odmietne do 10 dní – ak ide o nedovolené združenie ale organizáciu alebo ak stanovy neobsahujú povinné náležitosti alebo ciele združenia sú v rozpore so zákonom. Proti rozhodnutiu o odmietnutí registrácie nemožno podať rozklad.

Proti rozhodnutiu o odmietnutí registrácie môžu členovia prípravného výboru podať do 60 dní odo dňa, keď rozhodnutie bolo ich splnomocnencovi doručené, opravný prostriedok na Najvyšší súd Slovenskej republiky.

Vznik združenia

Združenie vznikne dňom nasledujúcim po uplynutí 40 dní od začatia konania, ak splnomocnencovi prípravného výboru nebolo doručené rozhodnutie ministerstva o odmietnutí registrácie.

O registrácii sa nevydáva rozhodnutie. Na žiadosť splnomocnenca prípravného výboru ministerstvo zašle 1 vyhotovenie stanov, na ktorom vyznačí deň registrácie.

Pokiaľ ministerstvo nezistí dôvod na odmietnutie registrácie, už do 10 dní od začatia konania zašle splnomocnencovi prípravného výboru 1 vyhotovenie stanov, na ktorom vyznačí deň registrácie, ktorým je deň odoslania.

Pridelenie IČO

Vznik združenia, jeho názov a sídlo oznámi ministerstvo do 7 dní po registrácii Štatistickému úradu Slovenskej republiky.

V súlade s § 10 zákona č. 272/2015 Z.z. o o registri právnických osôb ministerstvo požiada Štatistický úrad SR o pridelenie identifikačného čísla organizácie (IČO) pre vzniknuté združenie.

Pridelené IČO oznámi ministerstvo splnomocnencovi prípravného výboru.

Bližšie informácie na www.statistics.sk.

Registrácia na 2 % z daní

Občianske združenia najmä v zmysle § 50 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení môžu byť prijímateľmi podielu zaplatenej dane.

Informácie, ktoré sú nevyhnutné k registrácii občianskeho združenia na 2% z daní preveruje notár. Notár osvedčuje občianskemu združeniu ako prijímateľovi do 15. decembra bežného roka splnenie podmienok, počnúc 1. septembrom bežného roka. Notár, ktorý toto osvedčenie vykonal, je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť identifikačné údaje občianskeho združenia ako prijímateľa a číslo účtu Notárskej komore, na účely jeho zápisu do zoznamu prijímateľov na nasledujúci rok. Tento zoznam Notárska komora následne doručuje finančnému riaditeľstvu.

Podrobné informácie nájdete na stránke http://www.notar.sk/ v časti Informácia pre prijímateľov 2%.

Zmena stanov

Každú zmenu stanov (t. j. informácií v nich uvedených) je združenie povinné písomne oznámiť ministerstvu do 15 dní od jej schválenia a pripojiť vo 2 vyhotoveniach text zmeny.

Ak nie je dôvod na odmietnutie zmeny pre jej rozpor so zákonom, zašle ministerstvo združeniu do 10 dní od doručenia tohto oznámenia 1 vyhotovenie zmeny stanov, na ktorom vyznačí, že berie zmenu na vedomie.

Poplatky súvisiace so zmenou, alebo so žiadosťou o vyhotovenie výpisu z registra občianskych združení nájdete v Položke č. 34 Prílohy č. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení.

Vzor Oznámenia o zmene stanov nájdete tu:

Oznámenie zmeny stanov – VZOR

Zánik združenia

Združenie zaniká

 1. dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,
 2. právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení,
 3. právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní.

Ak ministerstvo zistí, že združenie vyvíja činnosť, ktorá je v rozpore so zákonom, bez meškania ho na to upozorní a vyzve ho, aby od takej činnosti upustilo. Ak združenie v tejto činnosti pokračuje, ministerstvo ho rozpustí. Proti tomuto rozhodnutiu možno podať opravný prostriedok na Najvyšší súd Slovenskej republiky.

Pri zániku združenia dobrovoľným rozpustením sa vykoná majetkové vyporiadanie primerane podľa ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii spoločnosti (najmä § 70 až 75 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení).

Viac informácii nájdete aj na stránke ministerstva:

http://www.minv.sk/?obcianske-zdruzenia

 

Hodnotenie článku: 12345 (95.93%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.